Valtioneuvoston asetus LVM/2020/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.5.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Irja Vesanen-Nikitin, Hallitusneuvos p.029 5342544
Asia
Asetuksella muutettaisiin aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettua valtioneuvoston asetusta vastaamaan uuden vesiliikennelain (782/2019) ja liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) sisältöä. Asetuksella helpotettaisiin pätevyysvaatimuksia, ja lisättäisiin mahdollisuuksia simulaattorikoulutukseen ja tarkennettaisiin sen kestoa. Lisäksi asetuksella lisättäisiin alaraja harjoittelussa käytettävän aluksen koolle, ja helpotettaisiin tiettyjen lisäpätevyystodistusten myöntämistä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen