Valtioneuvoston asetus LVM/2020/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.5.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, p. 029 5342544

Asia

Asetuksella muutettaisiin aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettua valtioneuvoston asetusta vastaamaan uuden vesiliikennelain (782/2019) ja liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) sisältöä. Asetuksella helpotettaisiin pätevyysvaatimuksia, ja lisättäisiin mahdollisuuksia simulaattorikoulutukseen ja tarkennettaisiin sen kestoa. Lisäksi asetuksella lisättäisiin alaraja harjoittelussa käytettävän aluksen koolle, ja helpotettaisiin tiettyjen lisäpätevyystodistusten myöntämistä.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.