Hallituksen esitys TEM/2020/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.6.2020 12.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b ja 4 c §:n muuttamisesta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamisesta

HE 93/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Timo Meling, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049084
Asia

Esityksessä ehdotetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) väliaikaista muuttamista sekä eräiden työttömyysturvalain (1290/2002) ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamista. Muutokset liittyvät työnhakijoiden työttömyysturvaoikeuden ja yrittäjien starttirahaoikeuden turvaamiseen sekä työ- ja elinkeinotoimiston tehtävien hoitamiseen COVID-19 –pandemian aikana. Pandemian pitkittyessä työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisten pandemiaan liittyvien säännösten voimassaoloa on tarpeen jatkaa. Samalla tehtäisiin eräitä pienempiä pandemiaan liittyviä väliaikaisia muutoksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.7.2020. Lomautettujen työttömyysturvaoikeutta ja yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevat työttömyysturvalain säännökset tulisivat kuitenkin voimaan 17.8.2020. Lait olisivat voimassa 31.12.2020 asti lukuun ottamatta starttirahan enimmäiskestoa koskevaa muutosta, joka olisi voimassa 31.12.2021 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b ja 4 c §:n muuttamisesta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Yrittäjien työmarkkinatukioikeutta COVID-19 –pandemian aikana koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin ajalle 1.7. – 31.12.2020. Työmarkkkinatukea maksettaisiin muutoksen perusteella arviolta noin 10 000 yrittäjälle. Määrärahan tarve on arviolta 43,5 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministeriön pääluokkaan momentille 33.20.52 Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha). Jos tilanne kuitenkin muuttuu olennaisesti COVID-19 -pandemian tai työllisyyskehityksen osalta, työmarkkinatukea voi tulla maksettavaksi arviolta noin 20 000 yrittäjälle. Määrärahantarve olisi tässä tilanteessa arviolta noin 87 miljoonaa euroa. Ensin mainitun arvion mukainen määräraha sisällytetään valtion vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioehdotukseen. Starttirahaa koskeva muutos lisäisi valtiolle aiheutuvia menoja arviolta yhteensä noin 8,6 miljoonaa euroa vuosina 2021 ja 2022. Menot kohdistuisivat sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkiin siten, että arviolta noin 1,5 miljoonaa euroa kohdentuisi momentille 33.20.50 Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), noin 2,2 miljoonaa euroa momentille 33.20.52 Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha) ja noin 4,9 miljoonaa euroa momentille 32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2v). Edellä mainitut enimmäismenolisäykset otettaisiin tarpeellisin osin huomioon budjetoitaessa tulevien vuosien määrärahoja. Muilla muutoksilla ei arvioida olevan kuin vähäisiä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen