Hallituksen esitys TEM/2020/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.6.2020 12.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

HE 92/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Timo Meling, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049084
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksiä. Lakien voimaantulosäännöksiä muutettaisiin siten, että väliaikaisten lakien voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2020 asti. Esityksen tavoitteena on parantaa yritysten mahdollisuuksia selviytyä covid-19 -epidemian aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista jatkamalla yritysten toiminnan nopeamman sopeuttamisen mahdollistavien väliaikaisten lainmuutosten voimassaoloa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Lomautusilmoitusajan ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoajan lyhentämistä koskevien väliaikaisten muutosten voimassaoloajan jatkaminen lisää työttömyysetuusmenojen määrää. Esityksen taloudellisten vaikutusten suuruus on epävarma ja riippuu loppuvuoden (heinäkuu-joulukuu) 2020 aikana toteutettavien lomautusten määrästä. Jos kokoaikaisesti lomautettuja oletetaan loppuvuoden 2020 aikana olevan noin 80 000, lainmuutosten kustannusvaikutus Työllisyysrahastolle on noin 38 miljoonaa euroa, kassojen osuus on noin 2 miljoonaa euroa ja valtion maksuosuus noin 4 miljoonaa euroa. Yhteensä summa on noin 44 miljoonaa euroa. Jos syksyllä 2020 joudutaan määräämään uusia rajoitustoimia covid-19 -epidemian johdosta, voi kokoaikaisesti lomautettujen määrä olla huomattavasti tätä suurempi. Esitys liittyy vuoden 2020 IV lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Valtion rahoitusosuus työttömyysturvamenoista kohdistuu sosiaali- ja terveysministeriön pääluokkaan momentille 33.20.50 Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen