Hallituksen esitys VM/2020/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.6.2020 12.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 89/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294
Asia

Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakia muutettaisiin väliaikaisesti siten, että covid-19-tartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista jäsenvaltioista tapahtuvat yhteisöhankinnat säädettäisiin verottomiksi. Verottomuus koskisi myyntejä julkisen terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palvelun tuottajille sekä Tullin hyväksymille organisaatioille. Näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero saataisiin vähentää eli kyse olisi nollaverokannasta. Ehdotus liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimiin, joilla helpotetaan koronavirusepidemian torjuntaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakia ehdotetaan sovellettavaksi taannehtivasti 30.1.2020 alkaen ja olemaan voimassa 31.7.2020 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Ehdotettujen muutosten vaikutukset julkiseen talouteen riippuvat siitä, kuinka paljon covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavia tavaroita hankitaan ja kuinka kauan epidemia kestää. Verottomuus vähentäisi valtion verotuottoa arviolta 7 miljoonalla eurolla vuonna 2020. Nollaverokannan säätäminen kotimaisiin myynteihin ja muista jäsenvaltioista tehtäviin yhteisöhankintoihin poistaisi yksityisten terveydenhoito- ja sosiaalihuoltoalan yritysten sekä voittoa tavoittelemattomien järjestöjen hankintoja koskevan neutraalisuusongelman. Muutos asettaisi siten covid-19-taudin vuoksi tarvittavien tavaroiden eri hankintatavat yhdenvertaiseen asemaan. Muutosten arvioidaan yksinkertaistavan covid-19-taudin vuoksi tarvittavien tavaroiden hankintaa ja helpottavan siten yritysten toimintaa sekä parantavan kotimaisten ja muiden jäsenvaltioiden myyjien ja valmistajien toimintaedellytyksiä. Muutosten arvioidaan lisäävän jonkin verran myyjien ja ostajien hallinnollista taakkaa niiden joutuessa erottelemaan covid-19-taudin vuoksi tarvittavien tavaroiden myynnin, hankinnat ja käytön muista tavaroista. Ehdotetut muutokset aiheuttaisivat Verohallinnolle ja Tullille vain vähäisiä lähinnä asiakasohjaukseen, ohjeistukseen ja tiedottamiseen liittyviä hallinnollisia kustannuksia. Muutosten ei arvioida aiheuttavan Verohallinnon tai Tullin lisärahoitustarvetta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen