Hallituksen esitys VM/2020/100

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.6.2020 12.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta

HE 90/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Matti Sillanmäki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530444
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia. Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisättäisiin 32,80 euroa asukasta kohden, 106,73 euroa alle 18-vuotiasta asukasta kohden ja 50,07 euroa 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohden koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta. Vuonna 2020 kunnille ehdotetaan lisäksi maksettavan yhteensä 370 miljoonaa euroa verovuoden 2020 verontilityksissä sovellettavien kunnallisveron jako-osuuksien mukaisessa suhteessa. Lisäksi vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisättäisiin 9,11 euroa asukasta kohden harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen lisäyksen rahoittamiseksi. Lisäksi ehdotetaan kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän toteuttamiseen ja työttömyysetuuden sovittelun suojaosan väliaikaisen korottamiseen liittyviä valtionosuuden lisäyksiä vuodelle 2020. Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia korotettaisiin 0,05 prosenttiyksiköllä 25,51 prosenttiin. Valtionosuusprosentin muutoksen tarkoituksena on vanhuspalvelulakiin ehdotetusta henkilöstömitoituksesta vuonna 2020 aiheutuvien kustannusten korvaaminen kunnille.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Määrärahalisäykset kuntien peruspalvelujen valtionosuuden momentille 28.90.30 sisältyvät vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioesitykseen. Ehdotetuilla muutoksilla korvataan koronavirusepidemiasta kunnille vuonna 2020 aiheutuvaa kustannusten kasvua ja verotulojen heikkenemistä yhteensä 722,3 miljoonaa euroa. Lisäksi kunnille kompensoitaisiin harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen lisäyksestä aiheutuva valtionosuuden vähennys, yhteensä 50 miljoonaa euroa. Muut valtionosuuden lisäykset olisivat yhteensä 33,4 miljoonaa euroa. Valtionosuusprosentin muutoksella korvattaisiin kunnille henkilöstömitoituksen muutoksen johdosta vuonna 2020 aiheutuvat kustannukset, 17,7 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen