Valtioneuvoston päätös TEM/2020/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.6.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseksi hyödyntämiseksi

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Kari Klemm, p. +358 295 063 523

Asia

Valtioneuvosto antaisi Suomen talousvyöhykkeen osalta suostumuksensa PJSC Rostelecomin tietoliikennemerikaapeliyhteyden rakentamishankkeelle hakemuksessa 2.12.2019 (VN/13639/2019) ja hakijan lausuntoihin antamassa selityksessä täydennyksineen kuvatulla tavalla. Valtioneuvoston suostumus olisi päätöksen antamisesta lukien voimassa 31.12.2050 saakka, jonka jälkeen se olisi hakemuksesta uudistettavissa. Valtioneuvoston suostumus olisi välittömästi pantavissa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Valtioneuvosto antaisi suostumuksensa sillä edellytyksellä, että hakija, hankkeen omistaja tai näiden sijaan tuleva seuraaja täyttäisi liitteessä 1 olevassa päätösehdotuksessa esitetyt ehdot. Hankkeen toteuttajan olisi muun muassa noudatettava toimissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi, aikaprioriteettiperiaatetta ja risteyssopimuksia jo olemassa olevien hankkeiden osalta sekä vesilain mukaisen vesitalousluvan ehtoja.

Esitys

Valtioneuvosto antaa Suomen talousvyöhykkeen osalta liitteen 1 mukaisen ehdollisen suostumuksensa PJSC Rostelecomin tietoliikennemerikaapeliyhteyden rakentamishankkeelle hakemuksessa ja hakijan antamassa selityksessä täydennyksineen kuvatulla tavalla sekä toteaa päätöksen olevan välittömästi täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.