Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2019/120

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta sekä hallituksen esitykseen laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestä (HE 54/2019 vp; HE 10/2020 vp; EV 81/2020 vp)

HE 54/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Katri Kummoinen, p. 029 5150266

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja hallituksen esitykseen mainitun esityksen täydentämisestä, ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2020.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista
 2. Lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna
 3. Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket
 5. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen
 7. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
 9. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
 11. Laki tuomioistuinmaksulain 8 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 8 § i lagen om domstolsavgifter
 13. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av konsumentskyddslagen
 15. Laki asuntokauppalain 7 luvun muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 7 kap. i lagen om bostadsköp
 17. Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta
 18. Lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar
 19. Laki maksupalvelulain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av betaltjänstlagen
 21. Laki korkolain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av räntelagen
 23. Laki matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 43 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 43 § i lagen om kombinerade resetjänster
 25. Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 19 § i lagen om tillhandahållande av tjänster
 27. Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
 28. Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
 29. Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
 30. Lag om ändring av lagen om transportservice
 31. Laki maksulaitoslain 7 b §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 7 b § i lagen om betalningsinstitut

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.