Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2020/111

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta SGEI de minimis –asetuksen (EU) N:o 360/2012 muuttamisesta

U 41/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Olli Hyvärinen, Kaupallinen neuvos p.+35 8295047026
Asia

Asetuksen muutosehdotukset koskevat asetuksen voimassaoloajan jatkamista sekä vaikeuksissa olevien yritysten tukemista. Jatkoaika liittyy komissio valtiontukisääntöjen toimivuustarkastukseen, jonka tarkoituksena on arvioida vuoden 2020 loppuun mennessä voimassaolevia valtiontukisääntöjä. Koska SGEI de minimis -asetuksen voimassaolo päättyy kuitenkin jo 31.12.2020, komissio esittää sääntöjen ennakoitavuuden ja vakauden varmistamiseksi SGEI de minimis -asetuksen voimassaoloa jatkettavan kolmella vuodella 31.12.2023 saakka yhdenmukaisesti yleisen de minimis -asetuksen (EU) No 1407/2013 kanssa. Lisäksi johtuen COVID-19 pandemiasta luonnosehdotuksessa on ehdotettu vaikeuksissa olevien yrityksien tukemiskiellon osittaista kumoamista määräajaksi. Asetusehdotuksen mukaan asetusta voitaisiin soveltaa yrityksiin, jotka eivät olleet vaikeuksissa 31.12.2019, mutta joista tuli vaikeuksissa olevia yrityksiä aikavälillä 1.1.2020-30.6.2021. Vastaavanlainen artikla on otettu osaksi myös muuta valtiontukisääntelyä.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotusluonnoksella ei ole suoria budjettivaikutuksia. Ehdotus laajentaa eräiltä osin valtiontukisääntöjen soveltamisalaa, mutta tällä ei ole vaikutuksia kansallisiin tukimäärärahoihin tai niiden jakautumiseen. Suomen tukiviranomaiset voivat itsenäisesti päättää, ottavatko ne käyttöön sääntöjen mahdollistaman laajennuksen. Ehdotusluonnos laajentaa SGEI de minimis -asetuksen soveltamisalaa vaikeuksissa oleviin yrityksiin. Valtiontuen myöntämisen salliminen vaikeuksissa oleville yrityksille voi vääristää kilpailua ja vaikuttaa markkinoiden toimintaan haitallisesti. Käytännössä SGEI de minimis -asetusta on kuitenkin Suomessa tosiasiassa käytetty varsin vähän, joten ehdotusluonnoksen vaikutukset jäävät olettavasti vähäisiksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen