Hallituksen esitys STM/2020/141

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 107/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Henna Huhtamäki, Neuvotteleva virkamies p.029 5163072
Asia
Esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi sosiaaliturvalaitosten toimivaltuuksia niiden toimeenpannessa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettua asetusta (EY) N:o 883/2004 ja täytäntöönpanoasetusta EY N:o 987/2009. Esityksessä ehdotetaan myös tarkennuksia Kansaneläkelaitoksen tehtäviin sen toimiessa jäsenvaltioiden välisen sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän (EESSI) yhteyspisteen ylläpitäjänä sekä sosiaaliturvalaitosten tehtäviin niiden käyttäessä yhteyspistettä tiedonvaihdossa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen