Hallituksen esitys LVM/2020/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2020 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 153/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Niko-Matti Ronikonmäki, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5342129
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavan lakia väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta niin, että väylämaksun kantamista puolitettuna jatketaan ajanjaksolle 1.1.2021–31.12.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esityksen odotettavissa olevat taloudelliset vaikutukset valtiolle ovat arviolta 35,6 miljoonaa euroa, joka muodostuu valtiolta saamatta jäävästä väylämaksutulosta vuonna 2021. Arvio perustuu vuosina 2015–2020 puolitettuna kannetun väylämaksun toteutuneeseen tulokertymään ja osittain kattamatta jääneisiin rannikon kauppamerenkulun väylänpidon, jäänmurron, alusliikenteen ohjauksen ja merenmittauksen kustannuksiin. Arvioon liittyy epävarmuutta sen suhteen, kuinka paljon alusliikenne ja väylämaksukertymä vähenevät Covid-19-tartuntatautiepidemiasta aiheutuneen kansainvälisen kaupan vähenemisen vuoksi ja kuinka kauppamerenkululle tarjottujen palvelujen kustannukset, etenkin jäänmurron kustannukset, kehittyvät. Toimenpiteellä pyritään kompensoimaan kauppamerenkululle ja ulkomaankaupalle aiheutuneita tulojen menetyksiä ja kannattavuushaasteita taloudellisesti epävarmoissa olosuhteissa ja tuetaan Suomen kilpailukykyä sekä osaltaan tuetaan kauppamerenkulun toimivuutta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen