Hallituksen esitys MMM/2020/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2020 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta

HE 152/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244
Asia
Poronhoitolakia (848/1990) muutettaisiin siten, että nykyiset kuntakohtaiset arvioimislautakunnat, jotka ratkaisevat ensi asteena porojen aiheuttamien vahinkojen korvaamista ja alueiden aitaamista koskevat riidat, lakkautettaisiin. Tämä merkitsisi lainkäyttötoimivallan siirtymistä yleisille tuomioistuimille. Poronhoitoaluetta varten perustettaisiin puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, porovahinkolautakunta, jonka tehtävänä olisi antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko porot aiheuttaneet poronhoitolaissa korvattavaksi säädettyä vahinkoa ja mikä on vahingon suuruus sekä mikä on paliskunnan aitaamisvelvollisuus. Ehdotettu arviointimenettely ja käräjäoikeusprosessi olisivat toisistaan erillisiä, eli lausunnon pyytäminen ei olisi käräjäoikeusprosessin pakollinen esivaihe eikä läpi käyty lausuntomenettely rajaisi tuomioistuimen mahdollisuutta ottaa vastaan todistelua. Lautakunnan jäsen voisi toimia molempien osapuolten pyynnöstä sovittelijana. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi poronhoitolain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esitys poistaisi ongelmat, jotka liittyvät nykyisen riidanratkaisutoiminnan riippumattomuuteen ja sitä kohtaan koettuun luottamuspulaan. Esityksen arvioidaan turvaavan vahinkojen puolueettoman ja asiantuntevan arvioinnin sekä riitoja varten mahdollisuuden tuomioistuimen ulkopuoliseen vapaaehtoiseen sovitteluun. Mainittujen muutosten arvioidaan vähentävän poronomistajien sekä poronhoitoalueen maanomistajien ja -haltijoiden välisiä ristiriitoja. TALOUDELLISET: Porovahinkolautakunnan toiminnasta on arvioitu aiheutuvan vuosittain 105 000 euron kustannukset, joista 75 000 euroa muodostuu lautakunnan sivutoimisten jäsenten palkkiokustannuksista, matkakustannusten korvauksista ja tarvittavaan koulutukseen osallistumisesta sekä loput lautakunnan yleiskustannuksista. Lautakunnan suoritteista arvioidaan kertyvän maksuja vuosittain noin 5 000 euroa. Kustannukset kohdistuvat valtion talousarvion momentille 30.20.01. (Ruokaviraston toimintamenot). Lautakunnan suoritteista perittävät maksut on tarkoitus tulouttaa mainitulle momentille. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Esitys lisää valtion menoja 100 000 eurolla vuonna 2021. Käräjäoikeuksien työmäärän arvioidaan lisääntyvän muutamalla käsittelyllä vuosittain. Tehtäviin liittyvät kustannukset katetaan hallinnonalan kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen