Hallituksen esitys MMM/2020/134

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2020 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta

HE 151/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Marja Kokkonen, Metsäneuvos p.029 5162444
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia. Laki on voimassa 31.12.2020 saakka. Voimassaoloa ehdotetaan esityksessä pidennettäväksi kolmella vuodella eli vuoden 2023 loppuun asti. Metsätaloutta koskevien valtiontukisääntöjen uudistamistyö on EU:ssa viivästynyt, minkä vuoksi lain voimassaoloa on tarpeen jatkaa. Lisäksi muutettaisiin lain muuta julkista tukea koskevaa säännöstä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.12.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Metsänhoito- ja metsänparannustöiden rahoittaminen yksityismetsissä tukee Kansallinen metsästrategia 2025:ssa metsien hoidolle ja käytölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Terveet ja hyväkasvuiset metsät edesauttavat osaltaan luonnonvarojen ilmastokestävää hoitoa Suomessa. Vuosittain valtion tukemaa taimikon varhaishoitoa tehdään noin 40 000 hehtaarilla, nuoren metsän hoitoa noin 125 000 hehtaarilla, terveyslannoitusta noin 15 000 hehtaarilla ja suometsän hoitoa noin 20 000 hehtaarilla. Terveyslannoituksen pinta-alojen odotetaan nousevan nykyisestä tuhkalannoitusten suoritemäärien kasvaessa. Lisäksi metsäteiden perusparannuksia valmistuu vuosittain noin 1 000 kilometriä ja uutta metsätietä noin 90 kilometriä. Metso- ohjelmaan sisältyvien, yksityismetsien vapaaehtoiselle luonnonhoidolle asetettujen tavoitteiden toteutusta edistetään rahoituslain nojalla rahoittamalla metsätalouden ympäristötukisopimuksia noin 2 500 hehtaarin verran vuodessa ja metsäluonnon hoitohankkeita noin 300 hehtaaria vastaavan määrän. Työllisyysvaikutukset käytössä olevalla määräraha- ja myöntämisvaltuustasolla on noin 2 000 henkilötyövuotta. Tukijärjestelmän hoitotyöt työllistävät sekä maanomistajia että heille palvelua tarjoavia yrityksiä. Tukijärjestelmän jatkuvuus luo edellytyksiä kestävän metsätalouden harjoittamiselle. Ehdotus ei aiheuta muutoksia viranomaistoimintaan. Toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena. Rahoituslain toimeenpanon kustannuksiin käytetään tällä hetkellä metsäkeskuksen toimintaan myönnetystä valtionavustuksesta noin 6 miljoonaa euroa ja noin 70 henkilötyövuotta. Tukijärjestelmästä aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätöksen ja valtion talousarvion mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen