Hallituksen esitys MMM/2020/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2020 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta

HE 150/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Marja Kokkonen, Metsäneuvos p.029 5162444
Asia
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta. Ehdotettu laki sisältäisi säännökset metsitystuen myöntämisen perusteista ja yleisistä edellytyksistä. Lain nojalla voitaisiin metsittää niin sanottuja joutoalueita. Metsitystuki myönnettäisiin EU–lainsäädännössä tarkoitettuna vähämerkityksisenä tukena. Ehdotettu metsitystuki olisi harkinnanvarainen ja päätöksiä tuen myöntämisestä voitaisiin tehdä valtion talousarviossa vuosittain osoitettavien määrärahojen puitteissa. Metsitystuki sisältäisi kiinteän kustannuskorvauksen ja kiinteän hoitopalkkion. Kumpikin näistä perustuisi laskennallisiin keskimääräisiin hehtaarikohtaisiin kustannuksiin. Hoitopalkkio maksettaisiin toisena ja kahdeksantena vuotena siitä, kun metsäkeskus on vastaanottamansa toteutusilmoituksen perusteella maksanut kustannuskorvauksen. Metsitystuen myöntämiseen, maksamiseen, valvontaan ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyviin menettelyihin sovellettaisiin ehdotetun lain lisäksi valtionavustuslakia. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa maankäyttösektorin yhtenä ilmastotoimenpiteenä on metsityksen edistäminen. Metsitystä ei nykyisin tueta. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021 ja olemaan voimassa 31.12.2023 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitykseen valtion vuoden 2021 talousarvioksi on uudelle momentille 30.40.47 (Tuki jouto-alueiden metsitykseen) esitetty 1,36 miljoonaa euroa. Momentin määräraha olisi kolmevuotinen siirtomääräraha. Momentille budjetoitaisiin määrärahan lisäksi myös myöntämisvaltuutta, jonka nojalla vuonna 2021 saisi tehdä lakiehdotuksen mukaisia metsityspäätöksiä enintään 5,4 miljoonalla eurolla. Tukijärjestelmän toteuttamisesta aiheutuvat menot katetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Tämä koskee myös Suomen metsäkeskukselle ja viranomaisille aiheutuvia menoja.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen