Valtioneuvoston asetus STM/2020/149

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.8.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, p. 029 5163341

Asia

Valtioneuvosto antaisi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Kun voimassa oleva määräaikainen asetus (477/2020) lakkaa olemasta voimassa 31.8.2020, uudella asetuksella jatkettaisiin tällä hetkellä voimassa olevia velvoitteita ja rajoituksia. Asetuksessa säädettäisiin edelleen tartuntatautilain (1227/2016) 58 a §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjen ravitsemisliikkeen aukiolo- ja anniskeluajan sekä suurimman asiakas- ja henkilömäärän rajoitusten sijasta sovellettavista rajoituksista. Ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikarajoituksista ja asiakasmäärärajoituksista luovuttiin 13.7.2020 lukien ja tämä oikeustila jatkuisi. Tartuntataudin leviämisen estämiseksi ravitsemisliikkeiden kaikilla asiakkailla tulisi edelleen olla oma istumapaikkansa, liikkeiden tulisi edelleen antaa asiakkailleen toimintaohjeet tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista ja huolehtia asiakkaiden käsien puhdistusmahdollisuudesta, tilojen ja pintojen puhtaanapidosta sekä asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä. Asetuksessa säädettäisiin edelleen tartuntatautilain 58 a §:n 5 momentissa säädetyn suunnitelman sisällöstä ja esittämisestä. Säännökset olisivat edelleen voimassa kaikissa maakunnissa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2020 ja olemaan voimassa 30.9.2020 saakka.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Vaikutukset

Ravitsemistoiminnan rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 72/2020 vp. Merkittävimmistä rajoituksista on kesän aikana luovuttu ja jäljellä olevat rajoitukset ovat pääosin melko yleisluontoisia. Niillä voidaan estää tartuntataudin leviämistä nykyisessä epidemiatilanteessa ja vahvistaa asiakkaiden luottamusta ravitsemispalveluiden käyttöön ilman, että niistä aiheutuisi merkittäviä kustannuksia elinkeinonharjoittajille.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.