Hallituksen esitys TEM/2020/130

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

HE 178/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Anja Liukko, p. +35 8295062078

Asia

Ydinenergialain 7 ja 7 a luvun sääntelyä uudistettaisiin. Valtion ydinjätehuoltorahaston hallinnoimien varojen sijoitustoiminta olisi monipuolisempaa. Ydinjätehuoltovelvolliset olisivat velvollisia osallistumaan sijoitustoiminnan riskienhallintaan. Rahaston hallintomallia ja johto-organisaatiota uudistettaisiin. Ydinalan tutkimustoimintaa koskevat avustusjärjestelmät yhdistettäisiin. Finanssivalvonnasta ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettuja lakeja muutettaisiin. Finanssivalvonta valvoisi rahaston sijoitustoimintaa, sisäpiirirekisteriä ja sisäpiiri-ilmoituksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Sijoitustoiminnan uudistus ei vaikuttaisi kansantalouteen tai julkiseen talouteen. Riskinoton lisääminen sijoitustoiminnassa voi johtaa pitkällä aikavälillä kumulatiivisesti merkittävästi parempaan tuottoon verrattuna nykytilanteeseen, mikä hyödyttäisi erityisesti jätehuoltovelvollisia. Toisaalta sijoitustoiminnan uudistus lisäisi jonkin verran jätehuoltovelvollisten kustannuksia. Avustusjärjestelmän rahoitusta varten ydinlaitosluvan haltijoilta ja jätehuoltovelvollisilta perittävien maksujen kokonaismäärä alenisi vuositasolla vuosina 2026–2032 jonkin verran. MUUT VAIKUTUKSET: Rahaston johtokunnan kokoonpanoa uudistettaisiin, sijoitustoimintaan liittyvien tehtävien määrä kasvaisi ja operatiivisia tehtäviä siirrettäisiin toimitusjohtajalle. Rahaston toimitusjohtaja ja muut rahaston tehtäviä hoitavat olisivat työ- ja elinkeinoministeriön näihin tehtäviin määräämät virkamiehet. Rahaston tehtävien hoitamiseen sitoutuisi nykyistä enemmän ministeriön resursseja.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.