Hallituksen esitys OM/2020/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi

HE 135/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Janne Kanerva, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150176
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi rangaistavaksi terroristin rahoittaminen. Terrorismin rahoittamisrikoksia koskevia rangaistussäännöksiä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi niin, että terroristiryhmän rahoittamisen rangaistusasteikko paremmin vastaa rikoksen vakavuutta ja että säännökset muodostavat mahdollisimman johdonmukaisen ja selkeän kokonaisuuden. Mainituista muutoksista johtuvat muutokset ehdotetaan tehtäviksi salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja koskeviin säännöksiin sekä eräisiin muihin terrorismin rahoittamisrikoksia koskeviin säännöksiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi
Vaikutukset
Terroristin rahoittamisen säätämisellä rangaistavaksi poistettaisiin vaje, joka lainsäädännössä on kansainvälisten toimielinten arvioiden mukaan. Lisäksi kattavalla ja tarkkarajaisella sekä johdonmukaisen ja selkeän kokonaisuuden muodostavalla sääntelyllä voidaan estää terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen rikosten tekemistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen