Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.9.2020 10.30

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston periaatepäätös hybridistrategian toteuttamisesta rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Hallitus on neuvottelussaan 9.9. ja 10.9.2020 käsitellyt hybridistrategian toteuttamista rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa.

 

1. Schengenin rajasäännöstön mukainen päätös

Valtioneuvosto teki rajavartiolain (578/2005) 15 §:n nojalla päätöksen rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille 19.3.2020 alkaen. Päätös tehtiin Schengenin rajasäännöstön ((EU) 2016/399) 25 artiklan perusteella, jonka mukaan sisärajavalvonnan enimmäiskesto on kuusi kuukautta. Nykyisen päätöksen voimassaolo päättyy 18.9.2020, jolloin myös edellä mainittu enimmäisajanjakso täyttyy. Schengenin rajasäännöstö on EU-asetuksena Suomea ja viranomaisia suoraan velvoittavaa oikeutta.

 

Perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta otetaan huomioon perustuslain vaatimukset sekä Suomea sitovat kansainväliset sopimukset, erityisesti jokaisen oikeus elämään sekä julkisen vallan velvollisuus turvata riittävät terveyspalvelut ja edistää väestön terveyttä.

 

Suomessa uusien tartuntatapausten ilmaantuvuus on pysynyt moniin muihin maihin verrattuna alhaisella tasolla. Suomessa käytössä olleilla maahantulorajoituksilla on ollut keskeinen vaikutus suojattaessa Suomessa asuvia ja sitä kautta myös Suomen sisäistä turvallisuutta. Erot Suomen ja muun Schengen-alueen välisessä epidemiatilanteessa sekä nyt meneillään oleva tartuntojen leviämisen uusi kiihtymisvaihe edellyttävät sisärajavalvonnan ylläpitämistä siihen asti, kunnes uudet korvaavat toimenpiteet ovat riittävällä tavalla käytettävissä.

 

Hallitus on linjannut, että edellä esitetyin perustein voidaan käsillä olevassa täysin poikkeuksellisessa tilanteessa tehdä Schengenin rajasäännöstön 25 artiklan mukainen uusi päätös 30 vuorokaudeksi sisärajavalvonnasta epidemian toisen aallon torjumiseksi. Päätös tulisi voimaan 19.9.2020. Hallitus on määritellyt, että korkeamman ilmaantuvuuden maaksi ja alueeksi vahvistetaan ne, joiden ilmaantuvuus on enemmän kuin 25/100.000 asukasta kohti edellisen 14 vuorokauden aikana.

 

2. Ulkorajat

Valtioneuvosto teki 17.3.2020 ulkorajoja koskien päätöksen eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-tartuntatautiepidemian laajentumisen ennalta ehkäisemiseksi ja viruksesta kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Päätöstä on sittemmin jatkettu 18.9.2020 saakka.

 

COVID-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen, minkä vuoksi päätöksen voimassaoloa olisi välttämätöntä jatkaa epidemian toisen aallon torjumiseksi. Epidemiologiseen arvioon perustuen päätöstä jatkettaisiin siten, että ulkorajaliikenne olisi sallittua Schengen-maihin kuulumattomista EU-maista sekä Euroopan unionin vihreän listan maiden asukkaille ((EU) 2020/912, 30.6.2020), kun uusien tautitapausten ilmaantuvuus on enintään 25/100.000 asukasta kohti edellisen 14 vuorokauden aikana.

 

Edellä mainittu maahantulo Suomeen olisi sallittua kaikilla rajanylityspaikoilla sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (901/2006) säädetyillä rajanylityspaikoilla.

 

Muiden maiden osalta rajanylitysliikennettä on rajoitettu. Henkilöliikenteelle avoinna olevilla rajanylityspaikoilla sallittuja maahantuloperusteita ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu ja muu välttämätön syy.

 

3. Uusi testaukseen perustuva toimintamalli rajaliikenteessä

 

Sisärajavalvonnan korvaamiseksi ja terveysturvallisuuden varmistamiseksi ulkorajoilla hallitus pitää tarpeellisena kansalliseen hybridistrategiaan perustuvan testaukselle rakentuvan mallin käyttöönottoa rajaliikenteessä. Mallilla korvattaisiin sisärajatarkastukset terveysturvallisuuteen liittyvillä toimilla Suomen tautitilannetta merkittävästi heikentämättä. Korkeamman ilmaantuvuuden maista tai alueilta maahan saapuvilta edellytettäisiin eräitä poikkeusryhmiä lukuun ottamatta alle 72 tuntia vanhaa negatiivista Covid-testaustodistusta maahan saavuttaessa. Maahan saapuvat voidaan tartuntatautilain mukaisesti määrätä karanteeniin. Karanteenin voisi päättää aikaisintaan 72 tuntia maahantulosta toteutettavan toisen testin negatiivisella tuloksella. Toista testiä ja karanteenia ei vaadita maassa oleskelussa, joka kestää alle 72 tuntia.

 

Valtioneuvosto määrittelee arviointiperusteet korkeamman ilmaantuvuuden maille ja alueille sekä poikkeusryhmät, joille voidaan sallia maahantulo korkeamman ilmaantuvuuden maista ilman negatiivista testitodistusta ja karanteenia. Korkeamman ilmaantuvuuden maaksi ja alueeksi vahvistetaan ne, joiden ilmaantuvuus on enemmän kuin 25/100.000 asukasta kohti edellisen 14 vuorokauden aikana.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarkastelee viikon välein maiden ja alueiden sijoittumista matalamman ja korkeamman ilmaantuvuuden kategorioihin. Sisäministeriö esittelee valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi ilmaantuvuutta koskevan kategorialuettelon ja muutokset siihen.

 

Suomen kansalaisilta ja pysyvästi Suomessa asuvilta ei Suomeen palatessa edellytettäisi testaustodistusta. Korkeamman ilmaantuvuuden maista saavuttaessa heidät ohjattaisiin testeihin Suomessa.

 

Testaukseen perustuvan toimintamallin käyttöönotto mahdollistaisi matkailualan toiminnan nykyistä paremmin ja kolmansia maita koskevien matkustusrajoitusten purkamisen. Uusi ennakkotestiin perustuva malli mahdollistaa matkat niin EU- ja Schengen-maista kuin EU:n vihreän listan maista sekä myös Charter- ja ryhmämatkat silloinkin, kun ilmaantuvuus on yli 25/100.000/14 vrk ilman karanteenia, jos matka kestää enintään 72 tuntia. Jos matka kestää yli 72 tuntia, matkustajan tulee mennä toiseen testiin.

 

Työssäkäynti ja muu rajayhteisöjen päivittäinen kanssakäynti mahdollistetaan pohjoisella maarajalla sekä Viron ja Ruotsin lautta- ja lentoliikenteessä ilman testaustodistusta ja karanteenia alueellisen tautitilanteen ollessa suurin piirtein toisiaan vastaava edellä todetusta raja-arvosta riippumatta. Muiden matkustajien osalta terveysviranomaiset tekisivät riskiarvion perusteella kohdennettuja tarkastuksia ja testauksia.

 

Erityisryhmien, esim. kulttuurin, urheilun, elinkeinoelämän edustajien, saapuminen ja oleskelu Suomessa uuden mallin tai siirtymäkauden mallin asettamista edellytyksistä poiketen voidaan hyväksyä, kun henkilöiden tai henkilöryhmien maahan pääsy on perusteltua. Tällaisia tehtäviä ovat erityisesti toimialan elpymisen, uuden kasvun tai pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaamiseksi välttämättömät tehtävät. Työnantajan tai muun maahan kutsuvan tahon tulee esittää henkilölle tai ryhmälle oma terveysturvallisuutta koskeva toimenpidesuunnitelma kansallisia ohjeita noudattaen, mahdollisesti paikallista tartuntatautiviranomaista konsultoiden. Erityisryhmien maahanpääsyn tarpeellisuus ja edellytykset käsitellään jatkossa Rajavartiolaitoksen koordinoimana. Päätöksenteosta ja sen edellytyksistä on tarkoitus säätää ja tarkemmat edellytykset tarkennetaan jatkovalmistelussa.

 

Edellä tarkoitettu menettely pitää sisällään sen, että erityisryhmät lähettävät hakemuksensa suoraan Rajavartiolaitokselle. Hakemuksissa on perusteltava toiminnan kansallinen merkityksellisyys ja syyt siihen, ettei muita menettelyjä voida noudattaa sekä menettelyt, joilla huolehditaan terveysturvallisuuden toteutumisesta. Rajavartiolaitos ohjaa hakemukset lausuttaviksi vastuuministeriölle sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle tai alueelliselle terveysviranomaiselle. Tarvittaessa vastuuministeriö voi lausuntovaiheessa konsultoida ministeriöiden yhteistä virkamiestyöryhmää riittävän laaja-alaisen näkemyksen saamiseksi. Lausunnot saatuaan Rajavartiolaitos tekee hakemukseen perustuvan linjauksen maahan pääsystä ja informoi hakijaa ja toimialakohtaista vastuuministeriötä tekemästään linjauksesta. Lopullinen päätös maahanpääsystä tehdään rajatarkastuksessa.

 

Edellä esitetty kahden testauksen mallin käyttöönotto edellyttää kiireellisesti tehtäviä lainsäädäntömuutoksia, mm. liikenteen palveluista annetun lain muuttamista, sekä testaustoiminnan lisäämistä ja uudelleen kohdentamista sekä muita terveysturvallisuuden varmistavia toimia maahantulon yhteydessä. Kaikki tähän malliin ja testauskapasiteetin kasvattamiseen liittyvät kustannukset katetaan täysimääräisesti.

 

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen, jossa ehdotetaan lisättäväksi liikenteen palveluista annettuun lakiin uudet säännökset negatiivisen tartuntatautia koskevan testituloksen tarkastamisesta ja todistuksen esittämisestä. Ennakkotestiä pidetään maahantulon edellytyksenä korkeamman ilmaantuvuuden maista heti sen jälkeen, kun asiaa koskeva lainmuutos on tullut voimaan, ja toisen vaiheen testin osalta malli otetaan käyttöön 23.11.2020 mennessä.

 

4. Siirtymäkauden malli ja sen mukaiset joustot

 

Siirtymäkaudella sisärajavalvonnan vielä ollessa voimassa noudatetaan sisärajavalvonnassa sovellettavaa 25:n raja-arvoa myös EU:n vihreän listan maihin. Korkeamman ilmaantuvuuden vihreän listan maihin sovelletaan samoja matkustusrajoituksia kuin kolmansiin maihin.

 

Ennen edellä kuvatun uuden velvoittavaan ennakkotestaukseen perustuvan toimintamallin käyttöönottamista on tarpeen ottaa käyttöön siirtymäkauden ajaksi suositeltuun ennakkotestaukseen perustuva malli, jossa EU-/Schengen-valtioista sekä EU:n vihreän listan korkeamman ilmaantuvuuden maista saapuville sekä kolmansista maista välttämättömän syyn perusteella maahan saapuville suositellaan ennakkotestausta.

 

Kaikille Suomeen korkeamman ilmaantuvuuden maasta palaaville suositellaan tällä hetkellä 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Tarpeellisen työmatkaliikenteen helpottamiseksi myös korkeamman ilmaantuvuuden maihin, työntekijä voisi halutessaan lyhentää tätä karanteenia hakeutumalla testiin heti Suomeen saavuttuaan ja toiseen testiin aikaisintaan 72 tunnin jälkeen.

 

Siirtymäkauden malliin sisältyy myös se, mitä edellä uuden toimintamallin osalta todetaan erityisryhmistä sekä toisaalta työssäkäynnistä ja muusta rajayhteisöjen päivittäisestä kanssakäynnistä pohjoisella maarajalla sekä Viron ja Ruotsin lautta- ja lentoliikenteessä.

 

Toista testiä ja karanteenia ei vaadita maassa oleskelussa, joka kestää alle 72 tuntia.

 

Siirtymäkauden malli tulee voimaan 1.10.2020.

 

5. Uudelleen tarkastelu

 

Jos epidemiatilanne olennaisesti muuttuu, tätä periaatepäätöstä arvioidaan uudelleen.

 

Sisäministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, ulkoministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Liikenne- ja viestintäviraston kanssa on valmistellut selvityksen hybridistrategian toteuttamisesta rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa valtioneuvoston rajapäätöksiä koskevan valmistelun kehittämiseksi. 

 

Liitteenä on hallituksen neuvotteluun jaettu sisäministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön muistio ja Powerpoint-esitys. 

 

Toimivaltaiset ministeriöt jatkavat valmistelua yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Liikenne- ja viestintäviraston kanssa. 

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen hybridistrategian toteuttamisesta rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.