Hallituksen esitys LVM/2020/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.9.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta

HE 128/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342532
Asia
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi kevytautoja koskeva lainsäädäntö. Kumottavaksi esitetään ajoneuvolain muuttamisesta annettu laki (130/2019), ajokorttilain muuttamisesta annettu laki (131/2019), ajoneuvoverolain 4 §:n muuttamisesta annettu laki (133/2019), autoverolain 1 §:n muuttamisesta annettu laki (134/2019), polttoainemaksulain 1 §:n muuttamisesta annettu laki (135/2019), arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta annettu laki (136/2019) ja rikoslain 23 luvun 12 §:n muuttamisesta annettu laki (137/2019). Lain ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.11.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta
Vaikutukset
Kevytautoja koskevan lainsäädännön kumoaminen ei vaikuttaisi nykytilaan liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden, liikenteen päästöjen tai nuorten liikkumisen kannalta, koska lait eivät ole vielä ehtineet tulla voimaan. Kevytautojen käyttöönoton vaikutukset, joita on kuvattu tarkemmin hallituksen esityksessä HE 173/2018 vp, jäisivät toteutumatta. Kumoamisella arvioidaan olevan vähäisiä vaikutuksia yksityishenkilöille, jotka ovat valmistautuneet kevytautojen käyttöönottoon ajoneuvo- tai ajokorttihankinnoin. Samoin kumoamisella voi olla vaikutuksia yrityksiin, jotka ovat valmistautuneet kevytautolainsäädännön voimaantuloon maahantuonnin tai hankintojen kautta. Esityksellä ei arvioida olevan valtiontaloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen