Hallituksen esitys LVM/2020/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta

HE 176/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Hallitusneuvos Hanna Laurila, p. +358 295 342 025

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikenteen palveluista annettua lakia, tieliikennelakia ja ajoneuvolakia. Muutoksilla korjataan taksiliikenteen sääntelyssä havaittuja puutteita keskittyen hallitusohjelmassa mainittuihin painopisteisiin. Esitys sisältää useita muutoksia muun muassa taksiliikenneluvan edellytyksiä ja luvanvaraisuutta, hintatietojen ilmoittamista, taksamittarin ja muiden laitteiden käyttövelvoitetta ja verotietojen keräämistä, kuljettaja- ja yrittäjäkoulutusten ja kokeiden järjestämistä, taksivalaisimen käyttövelvoitetta sekä viranomaisille toimitettavia tietoja koskevaan sääntelyyn. Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2021 alussa, hinnoittelua ja verovalvontaa varten kerättäviä tietoja koskevilta osin 1.6.2021. Laki tieliikennelain 155 ja 171 §:n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2021 alussa ja laki ajoneuvolain muuttamisesta 1.6.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta

Vaikutukset

Taksipalvelujen hintojen ilmoittamiseen liittyvät muutokset helpottavat taksipalvelujen hintojen arviointia ja vertailua. Erityisesti taksinkuljettajien koulutukseen esitettävien muutosten arvioidaan lisäävän erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden taksimatkustamisen turvallisuutta. Harmaan talouden torjunnan helpottamiseen tähtäävät muutokset saattavat lisätä taksialalta saatavia verotuloja. Muun muassa taksimatkoista kerättäviin tietoihin liittyvät velvoitteet, erilaiset raportointivelvoitteet ja yrittäjäkoulutuksesta aiheutuvat kustannukset lisäävät jonkin verran taksiyritysten hallinnollista taakkaa. Esitetyt seuranta-, raportointi-, valvonta- ja hyväksyntätehtävät lisäävät Liikenne- ja viestintäviraston työmäärää muutamalla henkilötyövuodella.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.