Valtioneuvoston asetus MMM/2020/142

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. +358 295 162 347

Asia

Asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi asetuksen nimekkeen muuttamisesta niin, että se kuvaa paremmin myönnettävän rahan lähdettä, joka olisi siis myös muu kuin Veikkaus Oy:n tuotosta jaettu osuus. Lisäksi muutettaisiin soveltamisalaa niin, että sillä mahdollistettaisiin valtionavustuksen myöntäminen myös muista valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitettavista varoista hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Euroopan komissio on hyväksynyt SA.46556 (2016/N) -valtiontuen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen siten kuin siitä säädetään arpajaislain ja valtionavustuslain nojalla. Avustukset on pääosin tarkoitus myöntää komission hyväksymän valtiontuen sallimalla tavalla, osittain vähämerkityksisenä nk. de minimis –tukena ja eräiltä osin avustuksena, jota ei ole katsottu valtiontueksi Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 21.10.2020

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Taloudelliset Ehdotuksella on tarkoitus mahdollistaa valtionavustuksen myöntäminen myös muista määrärahoista kuin niistä, jotka osoitetaan vuosittain valtion talousarviossa hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettäväksi osuudeksi Veikkaus oy:n tuotosta. Valtion talousarvion momentilla 30.10.54 (Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen) on vuonna 2020 osoitettu varat yhteensä 40,09 miljoonan euron suuruiseen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun tukeen. Vastaavat Arpajaislain tuotto-osuutena saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.20 (Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta) jolle vuoden 2020 talousarviossa on arvioitu kertyvän 40,50 miljoonaa euroa. Vuosittainen alustava jakosuunnitelma Veikkaus oy:n tuoton käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitettujen valtionavustusten myöntämiseen on käsitelty valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunnossa ennen ministeriön myöntöpäätösten tekemistä. Muutos on tarpeen, koska Veikkaus Oy:n rahapelituotot ovat alentuneet, eikä tuloarviokertymä tule pitämään paikkaansa. Muutoksella mahdollistetaan muiden kuin arpajaislain mukaisten määrärahojen käyttö momentilta 30.10.54 niin että määrärahoilla katetaan Veikkaus Oy:n tuloutuksen pieneneminen vuonna 2020. Vuoden 2021 talousarvion täydennykseen on tarkoitus tehdä momentille 30.10.54 vuoden 2020 V lisätalousarviota vastaava muutos, jolla mahdollistetaan muiden kuin rahapeliyhtiön tuottoihin perustuvien hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämisen valtionavustusten maksaminen. Veikkauksen tuottojen alenemista kompensoivat määrärahat on jo sisällytetty 2021 talousarvioesityksessä ko. momentille syksyn 2020 budjettiriihen päätöstä vastaavasti.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.