Hallituksen esitys MMM/2020/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

HE 175/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. +358 295 162 244

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi eläintautilaki, jolla kumottaisiin voimassa oleva eläintautilaki. Rikoslakiin, eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin sekä metsästyslakiin esitetään tehtäväksi uudistuksesta johtuvat teknisluonteiset muutokset. Laissa säädettäisiin uuden eläinterveyssäännöstöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen sekä eräiden muiden eläintautien vastustamiseen liittyvien EU-asetusten täytäntöönpanosta ja täydentämisestä. Eläinterveyssäännöstöllä aiempi, pääosin direktiivien varaan rakentunut unionin eläintautilainsäädäntö on koottu yhteen ja yhdenmukaistettu. Eläinterveyssäännöstö ei merkitse suuria sisällöllisiä muutoksia eläintautien vastustamisen periaatteisiin tai keinoihin. Lisäksi se jättää runsaasti kansallista liikkumavaraa. Liikkumavaran käyttöä ehdotetaan, jotta tietyt Suomen hyvää eläintautitilannetta turvaavat taudinehkäisy- ja valvontatoimenpiteet voisivat jatkua nykyistä vastaavalla tavalla. Ehdotuksen mukaan Tulli voisi suorittaa EU:n sisärajoilla valvontaa eläinterveysviranomaisen rinnalla itsenäisesti ilman virka-apupyyntöä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 21.4.2021 samanaikaisesti kuin eläinterveyssäännöstöä ryhdytään soveltamaan.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole suoranaisia vaikutuksia valtiontalouteen. Viranomaistehtäviin liittyvät kustannukset katetaan hallinnonalan kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Eläintautilaissa säädetty järjestelmä, jonka puitteissa korvataan eläintautien hävittämisestä aiheutuvia kustannuksia ja menetyksiä, säilyy uudistuksessa ennallaan.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.