Hallituksen esitys OM/2020/124

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta

HE 165/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen, p. 029 5150520

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevia säännöksiä. Tupakointi suljetuissa vankiloissa kiellettäisiin kokonaan. Tupakointi avolaitosten sisätiloissa kiellettäisiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2021.

 

Istuntotapahtumat

Ministeri Anderssonin lausumaehdotukseen (liite) yhtyivät ministerit Pekonen, Haavisto, Mikkonen ja Ohisalo

 

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Tupakoinnin kieltäminen edellyttää vangeille järjestettäviä tukitoimia tupakoinnin lopettamiseen. Rikosseuraamuslaitos ja Vankiterveydenhuollon yksikkö järjestäisivät tukitoimet. Rikosseuraamuslaitokselle aiheutuisi lisäkustannuksia 175 000 euroa vuodessa ja Vankiterveydenhuollon yksikölle 250 000 euroa vuodessa. Rikosseuraamuslaitoksen lisäkustannukset katetaan nykyisten määrärahojen puitteissa. Vankiterveydenhuollon yksikölle ehdotetaan 250 000 euron määrärahalisäystä valtion vuoden 2021 talousarvioesityksessä. Tupakoinnin lopettamisella on myönteisiä vaikutuksia tupakoinnin lopettavien vankien terveydelle. Nykymallisen sellitupakoinnin lopettaminen vähentäisi tupakansavusta aiheutuvia haittoja muiden vankilassa olevien terveydelle. Esitys rajoittaisi tupakoivien vankien oikeutta päättää tupakoinnista vankeusaikana.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.