Hallituksen esitys SM/2020/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

HE 166/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Hallitusneuvos Johanna Hakala, p. +358 295 488 452

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisilain (872/2011) 5 luvun 18 §:n 1 momenttia, 26 §:n 2 momenttia, 51 §:ä, 58 §:n 2 momenttia ja 61 §:n 1 momenttia. Poliisilakiin lisättäisiin suojelupoliisin päällystöön kuuluvaa poliisimiestä koskeva maininta lainkohtiin, joihin se oli jäänyt lisäämättä 1.6.2019 voimaan tulleen siviilitiedustelua koskevan lainsäädäntökokonaisuuden yhteydessä. Suojelupoliisin päällystöön kuuluvalle poliisimiehelle mahdollistettaisiin poliisin toimivaltuuksiin liittyvien virkatehtävien suorittaminen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi poliisilain muuttamisesta

Vaikutukset

Lakiehdotuksella ei ole taloudellisia tai muitakaan merkittäviä vaikutuksia. Lakiehdotuksella kuitenkin turvattaisiin poliisin toimivaltuuksiin liittyvien menettelyjen tosiasiallista käytettävyyttä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.