Hallituksen esitys VM/2020/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

HE 136/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Minna Upola, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530172
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia, elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia ja konserniavustuksesta verotuksessa annettua lakia. Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi lisäämällä lakiin säännös, jonka mukaan kotimaiseksi yhteisöksi katsotaan Suomessa rekisteröity tai perustettu yhteisö. Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi lisäksi siten, että yleisesti verovelvollisena pidettäisiin ulkomaista yhteisöä, jos ulkomaisen yhteisön tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Ulkomaisen yhteisön tosiasiallinen johtopaikka sijaitsisi paikassa, jossa yhteisön tärkeimmät ylintä päivittäistä johtamista koskevat päätökset tehdään yhteisön hallituksen tai muun vastaavan päätöksentekoelimen toimesta ottaen huomioon muut yhteisön organisointiin ja liiketoimintaan liittyvät olosuhteet. Muutoksen myötä kotimainen sääntely yleisestä verovelvollisuudesta yhteisöjen osalta vastaisi sääntelyä useissa muissa valtiossa. Esityksen tavoitteena on laajentaa Suomen verotusoikeutta sekä varmistaa, että yhteisöjä, joilla on riittävät siteet Suomeen, pidetään täällä yleisesti verovelvollisina sekä tältä osin turvata yhteisöverotuottojen kertyminen. Tavoitteena on myös parantaa Suomen lainsäädännön soveltuvuutta yhteisöjen kaksoisasujatilanteiden ratkaisemiseen sekä lisätä mahdollisuuksia ratkaista näitä tilanteita Suomen eduksi. Muutoksella pyrittäisiin myös estämään sekä rajoittamaan tilanteita, joissa yleinen verovelvollisuus Suomessa pyrittäisiin välttämään perustamalla yhtiö ulkomaille, vaikka sen omistus, johto ja toiminta olisivatkin kokonaan Suomessa. Lisäksi muutettaisiin elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia sekä konserniavustuksesta verotuksessa annettua lakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä arvioidaan olevan positiivisia verotuottovaikutuksia. Muutoksen arvioidaan yhtäältä vaikuttavan osin ennaltaehkäisevästi. Tästä syystä ja koska Verohallinnon tietojärjestelmistä ei ole ollut saatavilla riittävää dataa, verotuottovaikutusten määrää ei ole voitu arvioida. Hallinnollisia kustannuksia aiheutuisi Verohallinnolle veroilmoitusten käsittelystä ja muista tarpeellisista näiden yhteisöjen verotuksen toimittamiseen liittyvistä toimista sekä tarvittavista muutoksista tietojärjestelmiin. Lisäksi hallituksen esityksessä tarkoitetuille ulkomaalaisille yhteisöille aiheutuisi hallinnollisia kustannuksia veroilmoituksen antamisesta sekä muista ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi tarpeellisista toimista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen