Hallituksen esitys STM/2020/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

HE 140/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Pekka Paaermaa, Hallitussihteeri p.029 5163180
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia sekä koulutuskorvauksesta annettua lakia. Ehdotetut muutokset liittyvät työttömyysvakuutusmaksujen perinnässä sovellettavan ennakkomallin kumoamiseen. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa säädettyä työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että se perustuisi pelkästään toteutuneeseen palkanmaksuun, eikä laissa olisi enää mahdollisuutta ennakolliseen työttömyysvakuutusmaksujen perintään. Koulutuskorvauksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että pienimmän perittävän ja palautettavan maksun määrä olisi viittauksen johdosta 10 euroa. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi muita teknisluonteisia korjauksia. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen