Hallituksen esitys YM/2020/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

HE 182/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Matleena Haapala, p. +35 8295250332

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutoksia rakennusperinnön suojelemisesta annettuun lakiin. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tekemien rakennussuojelupäätösten vahvistamisesta ympäristöministeriössä luovuttaisiin ja siirryttäisiin hallintovalitusmenettelyyn. Lakiin lisättäisiin mahdollisuus hakea lupaa poiketa suojelupäätöksestä. Suojeluesityksen tekijöitä, suojeluesityksistä kuulemista, korvauksen hakemista ja suojelun valvontaa koskeviin säännöksiin tehtäisiin selventäviä muutoksia ja täydennyksiä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun vuonna 2010 voimaan tullutta lakia muutettaisiin yksittäisiä korjauksia laajemmin. Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi rikoslain 48 luvun 6 §:n 1 momentissa säädettyä rakennussuojelurikoksen tunnusmerkistöä. Tunnusmerkistössä otettaisiin huomioon uusi poikkeamislupamenettely. Samoin ehdotetaan täydennyksiä rakennusperinnön suojelemisesta annetussa laissa olevaan rakennussuojelurikkomuksen tunnusmerkistöön. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle esityksen laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Esityksen keskeiset vaikutukset liittyvät hyvän hallinnon edistämiseen. Suojeluasioiden käsittelyajat lyhenisivät ja menettely saatettaisiin vastaamaan oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskevan yleissääntelyn ja muun ympäristölainsäädännön periaatteita. Lisäksi viranomaisten välinen työnjako ja toimivallan rajat, samoin kuin asianosaisten asema sekä aloitteen tekemisen ja muun osallistumisen mahdollisuudet selkeytyisivät. Alueellisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten asema vastuullisina viranomaisina painottuisi. Toimeenpanoa on tarkoitus tukea koulutuksella ja yhteistä koordinaatiota edistävillä toimilla.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.