Valtioneuvoston asetus YM/2020/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Pasi Kallio, p. 029 5250251

Asia

Ehdotuksen tarkoituksena on tarkistaa maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmään liittyvää laskennallista vahingon arvoa. Arvo perustuu kolmen edellisen poronhoitovuoden aikana maksettujen poronlihan myyntiteuraiden keskihintoihin. Asetuksessa laskennallista arvoa tarkistettaisiin vastaamaan vuosien 2016-2019 mukaisia tilastoja. Näin menetellen otetaan huomioon poronlihan hinnan vuotuinen vaihtelu. Voimassa olevassa asetuksessa laskennallinen arvo on 1 035 euroa. Ehdotettava uusi arvo on 1030 euroa, mikä on ainoa pykälään tehtävä muutos.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, sekä päättää, että asetus julkaistaan säädöskokoelmassa myös inarinsaamen-, koltansaamen- ja pohjoissaamenkielisenä käännöksenä.

Vaikutukset

Muutos merkitsee noin 0,5 % suuruista laskua voimassa olevaan laskennalliseen arvoon nähden. Maksettavaksi tulevien korvausten määrä perustuu laskennallisen arvon ohella maakotkien vuotuisiin pesintätuloksiin. Vuoden 2020 pesintätulosta koskevien tietojen mukaan pesintätulos oli tänä vuonna erittäin hyvä. Uudella laskennallisen vahingon arvolla vuoden 2020 korvaukset ovat noin 975 000 euroa. Vuoden 2019 korvauksiin käytettiin 990 350,10 euroa. Maksettavaksi tulevien korvausten määrä pienenisi siten noin 1,5 %.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.