Hallituksen esitys VM/2020/165

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta

HE 143/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Terhi Järvikare, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530113
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Pienyritysten hallinnollisten velvoitteiden keventämiseksi tilikauden liikevaihtoon perustuva verovelvollisuuden alaraja korotettaisiin 10 000 eurosta 15 000 euroon. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2021 alusta lukien. Esitys liittyy vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esitys alentaisi sellaisten yli 10 000 ja enintään 15 000 euron liikevaihdon omaavien yritysten hallinnollista taakkaa, joiden myynti tapahtuu pääasiassa kuluttajille ja joiden myynnistä suoritettava vero ylittää yleensä vähennettävän veron. Näiden noin 6 500 verovelvollisten rekisteristä poistuvan yrityksen verotus myös lievenisi. Lisäksi verovelvolliseksi rekisteröityjen alarajahuojennukseen oikeutettujen yli 10 000 ja enintään 30 000 euron liikevaihdon omaavien yritysten verotus lievenisi, koska niiden saama alarajahuojennus kasvaisi. Valtion arvonlisäverotulot vähenisivät noin 20 miljoonalla eurolla vuodessa. Muutos aiheuttaisi Verohallinnon lisääntyneinä hallinnollisina kustannuksina kertaluontoisesti tietohallintoon liittyviä henkilötyökustannuksia arviolta vähintään 0,1 henkilötyövuotta eli noin 6 000 euroa ja enintään 0,2 henkilötyövuotta eli noin 11 000 euroa sekä käyttöönottovuonna neuvonta yms. muita henkilötyökustannuksia 2,5 henkilötyövuotta eli noin 159 000 euroa. Toisaalta valvontatehtävien väheneminen säästäisi jatkuvaluonteisesti vuositasolla arviolta 3–4 henkilötyövuotta eli noin 200 000–250 000 euroa. Kokonaisuutena kustannukset vähenisivät käyttöönottovuodesta lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen