Hallituksen esitys VM/2020/170

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

HE 144/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Terhi Järvikare, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530113
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liite. Lain liitteen verotaulukkoa muutettaisiin siten, että parafiinisen dieselöljyn vähitellen perusteettomaksi muuttuneesta laatuperusteisesta veronalennuksesta luovuttaisiin vaiheittain. Muutos kohdistuisi energiasisältöveroon, josta ei enää myönnettäisi mainitulle polttoainelaadulle 5 sentin suuruista alennusta litraa kohden. Kyseinen alennus poistettaisiin niin fossiiliselta kuin uusiutuvalta parafiiniseltä dieselöljyltä, koska parafiinisen polttoaineen raaka-aineen fossiilisuudella tai uusiutuvuudella ei ole vaikutusta arvioitaessa laatuperusteisen veronalennuksen tarpeellisuutta. Muutos lisäisi liikennepolttoaineista saatavia vuotuisia verotuloja 115 miljoonalla eurolla sen jälkeen, kun alennus on poistettu. Lisäksi esityksessä ehdotetaan etanolidieselin vastaavanlaisen laatuperusteisen veronalennuksen poistamista. Veronalennuksen määrä on 4 senttiä litralta, millä ei ole käytännössä merkitystä polttoaineen hintaan eikä verotuottoihin, sillä kaikki etanolidiesel on nykyisin verotettu energiaverodirektiivin mukaisella dieselöljyn vähimmäisverotasolla 33 senttiä litralta. Myös kestävien etanolidiesellaatujen uusi verotaso jäisi energiaverodirektiivissä säädetyn velvoittavan vähimmäistason alle. Tämä muutos toteutettaisiin kerralla. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Veronalennuksen ensimmäinen vaihe toteutettaisiin 1.1.2021, jolloin parafiinisen dieselöljyn veronalennus pienenisi 4 senttiin litralta ja etanolidieselin verotuki poistettaisiin kokonaan. Uusista verotasoista säädettäisiin 1.1.2021 lähtien sovellettavassa liitteen verotaulukossa A. Parafiinisen dieselöljyn verotuki pienenisi 2 senttiin 1.1.2022, josta lukien sovellettaisiin verotaulukkoa B. Loput tuesta poistettaisiin 1.1.2023, josta lukien sovellettaisiin liitteen verotaulukkoa C.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET Parafiinisen dieselöljyn verotuen poisto lisäisi valtion tuloja vuositasolla noin 115 miljoonaa euroa sen jälkeen, kun tuki on kokonaan poistettu. Tuen poistamisen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2021 valtion budjettitalouden mukaisten verotulojen arvioidaan kasvavan noin 21 miljoonalla eurolla mitä selittää osittain valmisteverojen tilitysten ajoittuminen. Vuonna 2023 liikennepolttoaineista arvioidaan kertyvän noin 2,7 miljardia euroa valmisteverotuottoa. Liikennepolttoaineiden verotuotto kasvaisi esityksen seurauksena noin 4 prosenttia. Ennusteessa on oletettu, että biopolttoaineiden osuus on jatkossa yhtä suuri kuin biopolttoaineiden jakeluvelvoite edellyttää. Koska vetykäsitelty biodiesel on luonnostaan parafiinistä, huomattavan osan Suomen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteesta arvioidaan edelleenkin täyttyvän sillä. Fossiilisen parafiinisen dieselöljyn käytön arvioidaan loppuvan lähes kokonaan sen korvautuessa peruslaatuisella dieselöljyllä. Ehdotetuilla muutoksilla ei olisi merkittävää vaikutusta valtion muihin välillisiin verotuloihin, sillä hintavaikutusten odotetaan vähentävän muuta kulutusta vastaavasti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen