Hallituksen esitys VM/2020/171

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta

HE 147/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Hannu Koivurinta, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530117
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annettua lakia. Ehdotetuilla muutoksilla tarkennettaisiin lain soveltamisalaa ja ensisijaisuutta, jotta se kattaisi myös ulkoministeriön tietyt terveydenhuollon kustannukset. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain säännökset virkamiehen ja hänen mukanaan seuraavien perheenjäsenten terveydenhuoltokorvauksesta ja terveydenhuoltomatkakorvauksesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta
Vaikutukset
Esitys edellyttää korvauksiin kuluvan noin 300 000 euron määrärahan sekä kahden henkilötyövuoden palkkausmenoja vastaavan toimintamenon siirtämistä Valtiokonttorin talousarvioon. Vastaavat vähennykset tehtäisiin ulkoministeriön ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa. Ulkomaanedustuksen terveydenhuoltokorvausten käsittelyn siirtämisellä Valtiokonttorin tehtäväksi ei olisi vaikutusta valtion korvausmenoon, mutta se edellyttäisi kahden henkilötyövuoden palkkausmenoja vastaavan toimintamenon lisäämistä Valtiokonttorin talousarvioon. Tehtävien siirto valtiokonttoriin tarkoittaisi vastaavien tehtävien vähenemistä ulkoministeriön tehtävistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen