Hallituksen esitys VM/2020/176

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

HE 193/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola, p. +35 8295530120

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annettua lakia. Erityiskorvausjärjestelmä täydentää ulkomaanedustukseen siirtyneen ja edustustehtävään osallistuneen puolison eläketurvaa, kun hänen oman ammatin harjoittamismahdollisuudet ovat heikentyneet ja lakisääteinen eläketurva jää pieneksi. Laissa olevaa erityiskorvauksen määrää korotettaisiin ja muutoksenhakumenettelyä päivitettäisiin ylemmän muutoksenhakuasteen osalta. Lisäksi palkkakertoimen arvo päivitettäisiin vuoden 2020 tasolle. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Vuonna 2019 korvausmeno oli yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa. Erityiskorvauksen määrä nostettaisiin 50 euroon kuukaudessa jokaiselta korvaukseen oikeuttavalta vuodelta. Korotus tehtäisiin yleisenä tasokorotuksena kaikkien korvauksensaajien erityiskorvaukseen, mikä olisi toimeenpanon kannalta selkein ja läpinäkyvin tapa. Näin toteutettuna vuotuinen korvausmeno kasvaisi noin 700 000 eurolla vuoden 2020 indeksitasossa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.