Hallituksen esitys VM/2020/192

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta

HE 194/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Merja Taipalus, p. +35 8295530052

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kuntien pysyvää osuutta yhteisöveron tuotosta korotettaisiin 2 prosenttiyksiköllä 31,30 prosentista 33,30 prosenttiin ja valtion jako-osuutta alennettaisiin vastaavasti 68,70 prosentista 66,70 prosenttiin. Lisäksi verovuodelle 2021 kuntien osuutta korotettaisiin 10 prosenttiyksiköllä ja kunnille kompensoitaisiin elinkeinoverotuksen veroperusteiden muutoksista johtuvat yhteisöveron tuoton muutokset verovuosille 2021–2025 ja valtion jako-osuutta alennettaisiin vastaavasti. Tuloverolakiin tehtäisiin jako-osuusmuutoksista johtuvat vastaavat muutokset. Esityksestä 10 prosenttiyksikön korotus on osa koronavirusepidemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta johtuvia kuntien talouden haasteita ja 2 prosenttiyksikön pysyvällä korotuksella kompensoitaisiin varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta johtuvia maksutulojen menetyksiä. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Kuntien yhteisöveron jako-osuuden korottaminen 10 prosenttiyksiköllä lisää kuntien verovuoden 2021 yhteisöverotuottoja arviolta noin 557 miljoonaa euroa ja 2 prosenttiyksikön korotus noin 111 miljoonaa euroa. Valtion verotuotot pienenevät vastaavasti. Jako-osuuden muutos vaikuttaa useamman vuoden kassakertymään, koska tietyn verovuoden yhteisöverot eivät kaikki kerry saman kalenterivuoden aikana. Ehdotetun muutoksen arvioidaan lisäävän kuntien yhteisöveron tilityksiä vuonna 2021 noin 600 miljoonalla eurolla ja pienentävän valtion tilityksiä vastaavalla määrällä. Ehdotetun muutoksen vaikutukset yksittäisten kuntien tuloihin vaihtelevat sen mukaan, miten suuri osuus kunnan verotuloista muodostuu yhteisöverosta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.