Valtion takaukset VM/2020/188

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiontakauksien myöntäminen Viking Line Abp:n lainoille

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Finanssineuvos Sakari Lehtiö, p. +35 8295530439

Asia

Valtioneuvostolle esitetään, että se myöntäisi enintään 9 miljoonan euron suuruisen omavelkaisen valtiontakauksen Ålandsbanken Abp:lle Viking Line Abp:n 10 miljoonan euron lainan maksamisen vakuudeksi ja enintään 4,5 miljoonan euron suuruisen omavelkaisen valtiontakauksen Turun Seudun Osuuspankille Viking Line Abp:n 5 miljoonan euron lainan maksamisen vakuudeksi. Valtioneuvostolle esitetään lisäksi, että se myöntäisi enintään 18 miljoonan euron suuruisen omavelkaisen valtiontakauksen Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle Viking Line Abp:n 20 miljoonan euron lainan maksamisen vakuudeksi ja 7,2 miljoonan euron suuruisen omavelkaisen valtiontakauksen Merimieseläkekassalle Viking Line Abp:n 8 miljoonan euron lainan maksamisen vakuudeksi. Takausmäärät olisivat 90 prosenttia lainojen kulloinkin voimassa olevasta pääomasta. Valtion takaus ei kata lainan korkoja, viivästyskorkoja eikä kuluja. Ålandsbankenille ja Turun Seudun Osuuspankille annettavat takaukset olisivat voimassa 15.11.2024 saakka, Merimieseläkekassalle annettava takaus 15.11.2024 saakka ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle annettava takaus 15.10.2026 saakka. Jos jotakin päävelkaa ei ole nostettu osittainkaan viimeistään 31.12.2020, takauspäätös raukeaa kyseisen päävelan osalta. Ålandsbankenin ja Turun Seudun Osuuspankin myöntämille lainoille ja niille esitettävälle 90 prosentin määräiselle valtiontakaukselle muodostetaan vakuuspooli, jonka puitteissa pantataan lainanantajien ja valtiontakauksen vakuudeksi parhaalla etuoikeudella olevia aluskiinnityksiä Viking Cinderella –alukseen. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen ja Merimieseläkekassan myöntämille lainoille vakuudeksi annettavan valtiontakauksen ja Ålandsbankenin pankkitakauksen vastavakuudeksi muodostetaan vakuuspooli, jonka puitteissa pantataan pankkitakauksen ja valtiontakauksen vakuudeksi aluskiinnitykset Viking Grace –alukseen siten, että ne ovat Finnvera Oyj:n, Suomen Vientiluotto Oy:n ja Suomen valtion edustajana Valtiokonttorin muodostaman poolin etuoikeuden jälkeen seuraavalla etuoikeussijalla. Valtioneuvostolle esitetään, että takauksien enimmäismäärästä peritään 0,25 prosentin kertamaksu sekä vuotuismaksuna lainojen käytössä olevasta takausmäärästä Ålandsbankenin, Turun Seudun Osuuspankin ja Merimieseläkassan takausten osalta 2,0 prosenttia ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen takauksen osalta 2,5 prosenttia. Vastuu lainasta valtion takaaman osuuden ja valtion takausvastuun ulkopuolisen osuuden (lainanantaja tai pankkitakauksen antaja) kesken mahdollisessa takauskorvaustilanteessa jakaantuu pari passu -periaatteella sovitun vastuusuhteen mukaisesti. Velkojan tai pankkitakauksen antajan ja valtion väliseen riskinjakoon pääoman osalta noudatetaan riskinjakosuhdetta: velkoja tai pankkitakauksen antaja 10 prosenttia ja valtio 90 prosenttia. Mahdollisten tappioiden on jakauduttava tältä osin velkojan tai pankkitakauksen antajan ja valtion kesken samassa suhteessa ja samoilla ehdoilla. Vakuuksia rahaksi muutettaessa jako-osuus jaetaan pantin säilytys-, hoito- ja rahaksimuuttokustannusten jälkeen saatavien mukaisessa suhteessa velkojan tai pankkitakauksen antajan ja Suomen valtion välillä. Takaukset annetaan EU:n komission antamien koronakriisiin liittyvien väliaikaisten valtiontukisääntöjen mukaisena. EU:n komissio on hyväksynyt varustamojen takausohjelman ehdot 28.5.2020. Valtiontakauspäätöksissä määrättäisiin lisäksi valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin tehtävistä, jotka liittyvät takauksen hallintaan ja Viking Line -konsernin ja rahoittajien sekä pankkitakauksen antajan raportointivelvollisuudesta valtiovarainministeriölle ja Valtiokonttorille. Valtiovarainministeriölle annettaisiin valtuus antaa valtiontakauspäätöksen toimeenpanoa sekä valtiontakauksen valvontaa koskevat tarkemmat ohjeet sekä hyväksyä ja allekirjoittaa vakuuspoolisopimukset sekä tarvittavat muut sopimukset ja asiakirjat. Valtiovarainministeriö valtuutettaisiin hyväksymään myös takausjärjestelyissä sekä laina- ja vakuusehdoissa mahdollisesti esitettävät ehtojen muutokset. Huoltovarmuuskeskus on antanut 3.6.2020 puoltavan lausunnon huoltovarmuusvaikutuksista. Huoltovarmuuskeskuksen lausunnon mukaisesti Viking Line -konsernin merkitys Suomen huoltovarmuudelle on kohtalainen. Valtiovarainministeriö on saanut Finnvera Oyj:ltä yritysanalyysin Viking Line -konsernista.

Esitys

Valtioneuvosto päättää antaa enintään 9 miljoonan euron suuruisen omavelkaisen valtiontakauksen Ålandsbanken Abp:lle Viking Line Abp:n 10 miljoonan euron lainan maksamisen vakuudeksi 15.11.2024 saakka ja päättää antaa enintään 4,5 miljoonan euron suuruisen omavelkaisen valtiontakauksen Turun Seudun Osuuspankille Viking Line Abp:n 5 miljoonan euron lainan maksamisen vakuudeksi 15.11.2024 saakka ja päättää antaa enintään 18 miljoonan euron suuruisen omavelkaisen valtiontakauksen Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle Viking Line Abp:n 20 miljoonan euron lainan maksamisen vakuudeksi 15.10.2026 saakka ja päättää antaa enintään 7,2 miljoonan euron suuruisen omavelkaisen valtiontakauksen Merimieseläkekassalle Viking Line Abp:n 8 miljoonan euron lainan maksamisen vakuudeksi 15.11.2024 saakka ja päättää, että takauksien enimmäismäärästä peritään 0,25 prosentin kertamaksu sekä vuotuismaksuna Ålandsbankenin, Turun Seudun Osuuspankin ja Merimieseläkassan lainojen käytössä olevasta takausmäärästä 2,0 prosenttia ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen lainan käytössä olevasta takausmäärästä 2,5 prosenttia ja päättää valtuuttaa valtiovarainministeriön antamaan valtiontakauspäätöksen toimeenpanoa sekä valtiontakauksen valvontaa koskevat tarkemmat ohjeet sekä hyväksymään ja allekirjoittamaan vakuuspoolisopimukset sekä tarvittavat muut sopimukset ja asiakirjat ja hyväksymään takausjärjestelyissä sekä laina- ja vakuusehdoissa mahdollisesti esitettävät ehtojen muutokset

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Valtioneuvostolle esitettävät valtiontakaukset olisi rajattu enimmäismäärältään 90 prosenttiin yhteensä 43 miljoonan euron lainapääomista, joten valtion takausvastuu olisi enintään 38,7 miljoonaa euroa. Takauksiin sisältyy riski valtion maksuvelvollisuudesta takauksen perusteella, minkä todennäköisyyden arviointi on hyvin vaikeaa. Takauksesta syntyvän riskin arvioinnissa on huomioitava, että takausten myöntäminen liittyy koronakriisin aiheuttamaan erityistilanteeseen ja Suomen huoltovarmuuden turvaamiseen. Koronakriisin laajuutta ja kestoaikaa sekä vaikutuksia elinkeinoelämään ja yksityishenkilöiden kulutuskäyttäytymiseen on vaikea ennakoida.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio (salainen) *
  2. päätösluonnos pooli 1 (salainen) *
  3. utkast till beslut pool 1 (hemlig) **
  4. päätösluonnos pooli 2 (salainen) *
  5. utkast till beslut pool 2 (hemlig) **

* Liite salainen

** Liite vain paperilla

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.