Valtioneuvoston asetus STM/2020/185

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

erityisasiantuntija Jenny Rintala, p. 029 5163421

Asia

Ehdotettavalla asetuksella muutettaisiin työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta annettua valtioneuvoston asetusta. Asetuksella pantaisiin osittain täytäntöön komission direktiivi 2019/1833, joka koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston biologisia tekijöitä koskevan direktiivin 2000/54/EY liitteiden I, III, V ja VI muuttamista puhtaasti teknisten mukautusten osalta. Ehdotettavalla asetuksella täsmennettäisiin eri pykälien soveltamista sekä muutettaisiin asetuksen eristystoimenpiteitä ja eristystasoja koskevia liitteitä II ja III vastaamaan päivitettyjä direktiivin liitteitä. Lisäksi asetuksella täsmennettäisiin eräitä direktiivin 2000/54/EY artiklojen kansallista täytäntöönpanoa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.11.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotettava asetus on nykyistä lainsäädäntöä täydentävä ja selventävä eikä muuta nykytilaa merkittävästi. Muutokset asetuksen liitteissä ovat luonteeltaan teknisiä, joten asetusehdotuksella ei ole merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.