Hallituksen esitys VM/2020/184

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

HE 169/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, p. +358 295 530 239

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia hallitusohjelman mukaisesti siten, että luonnonsuojelulain 24 §:n nojalla suojellut luonnonsuojelualueet vapautettaisiin kiinteistöverosta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Kuntien verotulot alenisivat muutoksen johdosta kaikkiaan arviolta 100 000–300 000 eurolla. Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole mahdollista arvioida yksittäisten kuntien verotulojen menetystä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.