Valtioneuvoston asetus YM/2020/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, p. +358 295 250 312

Asia

Asetusehdotuksen tavoitteena on päivittää ajan tasalle vesienhoitoalueista annetun valtioneuvoston asetuksen (1303/2004) vesienhoidon hallinnollisiin järjestelyihin liittyvät liitteet 1 ja 2. Ehdotetut muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Asetuksen liite 1 koskee vesienhoitoalueita määrittäviä vesistöalueita. Liitteen 1 luettelo päivittäisiin kansainvälisten vesienhoitoalueiden 6 ja 7 nimien osalta. Liitteeseen tehtäisiin myös tekniset tarkistukset yhden joen nimeen sekä liitteen lopussa olevaan säädöksen nimeen. Asetuksen liite 2 koskee vesienhoitoalueilla kokonaan tai osittain sijaitsevia kuntia. Liiteessä 2 päivitettäisiin vesienhoitoalueiden 6 ja 7 nimet liitteen 1 kanssa yhteneväksi sekä korjattaisiin kuntaluettelo vastaamaan nykyistä kuntajakoa. Asetusehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vesienhoitoalueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta

Vaikutukset

Liitteiden päivityksellä ei ole hallinnollisia vaikutuksia vesienhoitoon. Esitysehdotus selventää nykyistä oikeustilaa ajantasaistamalla perustettujen kansainvälisten vesienhoitoalueiden nimet. Liitteeseen 2 sisältyvän kuntaluettelon ajantasaistaminen selkeyttäisi oikeustilaa ja varmistaisi osaltaan vesienhoitosuunnittelun vuorovaikutteisuutta toteuttavaa tiedoksiantamista kunnissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.