Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2020/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu SES2+-asetus) sekä asetuksen (EU) 2018/1139 muuttamisesta

U 59/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mira Karppanen, p. 029 5342094

Asia

Ehdotuksilla pyritään parantamaan eurooppalaisen ilmatilan hallinnan tehokkuutta uudistamalla lennonvarmistuspalveluja tarjoavaa toimialaa. Ehdotuksissa säädettäisiin lennonvarmistuksen suorituskyky- ja maksujärjestelmän kehittämisestä sekä lennonvarmistuspalveluiden tukipalveluiden kilpailuttamismahdollisuudesta. Ehdotuksissa säädettäisiin myös uudenlaisten ilmaliikenteen datapalveluiden sekä miehittämättömän ilmailun yleistietopalveluiden tarjoamisesta. Ehdotuksissa pyritään kannustamaan ilmatilan käyttäjiä (mm. lentoyhtiöt), lennonvarmistuspalveluiden tarjoajia sekä lentoasemia ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin palveluiden hinnoittelua koskevilla muutoksilla. Ehdotuksissa säädetään myös kansallisten ja EU-tasoisten viranomaisten tehtävistä. Lisäksi Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston yhteyteen perustettaisiin uusi suorituskyvyn tarkastuselin.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Asetusehdotukset aiheuttanevat muutostarpeita kansalliseen lainsäädäntöön, pääosin ilmailulakiin (864/2014). Ehdotusten myötä saavutettaisiin täsmällisempiä lentoaikatauluja ja ympäristöystävällisempiä lentoreittejä sekä vähennettäisiin lentoliikenteen päästöjä. Ilmatilan käyttäjät hyötyisivät taloudellisesti lennonvarmistuspalveluiden tehostumisen ja viiveiden vähentymisen myötä. Myös matkustajat hyötyisivät mm. lyhyemmistä lentoajoista. Ehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.