Valtioneuvoston asetus MMM/2020/144

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 19 §:n muuttamisesta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mika Saari, p. 029 5162134

Asia

Toimintaympäristön muutosten vuoksi osa naudanlihantuottajista on joutunut pitämään olemassa olevia kasvatuspaikkoja tyhjänä, mikä on heikentänyt tuotannon kannattavuutta. Tämän vuoksi asetuksen 3 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että nautakarjataloudessa investointitukea voitaisiin myöntää vain emolehmätuotantoon ja muissa nautakarjatalouden investoinneissa vain sellaisiin peruskorjauksen kustannuksiin, jotka eivät aiheudu tuotantorakennuksen pinta-alan tai tilavuuden lisäämisestä. Maatilan investointituessa EU:n osaksi rahoittamien tukikohteiden haku on ollut alkuvuonna ennakoitua hiljaisempaa ja valtuuksia on vapautunut myös peruuntumisten kautta ennakoitua enemmän, kun taas kokonaan kansallisesti rahoitettavissa tukikohteissa haku on ollut vilkasta. Investointituen EU:n rahoitusosuuden täysimääräiseksi kotiuttamiseksi ja kokonaisrahoituksen tasapainottamiseksi sekä maaseudun kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi asetuksen 19 §:n 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että investoinnit salaojitukseen ja varastojen rakentamiseen rahoitettaisiin kokonaan kansallisista varoista ja muut investoinnit rahoitettaisiin EU:n osaksi rahoittamana. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 9.11.2020. Ehdotettua 3 §:ää sovellettaisiin tukihakemuksiin, jotka tulevat vireille asetuksen voimaan tulon jälkeen. Vuoden 2020 varoista myönnettävän investointituen hakujaksojen vuoksi ehdotettua 19 §:n 3 momenttia sovellettaisiin tukihakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 16.8.2020 tai sen jälkeen.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 19 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: (Valtion talousarvion momentti 30.10.40, 30.10.41 ja maatilatalouden kehittämisrahasto) Nautakarjataloudessa muihin kuin emolehmätuotannon uudisrakennus- ja laajennusinvestointeihin on vuosittain myönnetty avustusta noin 8–10 miljoonaa euroa, korkotukilainaa noin 15 miljoonaa euroa ja valtiontakausta noin 3–4 miljoonaa euroa. Kyseiset tuet on myönnetty valtion talousarvion momenteilta 30.10.40, 30.10.41 sekä maatilatalouden kehittämisrahastosta. EU:n osaksi rahoittamia tukikohteita koskevalla muutoksella ei ole suoraa vaikutusta valtion menoihin tai maatilatalouden kehittämisrahaston varojen kokonaistarpeeseen, sillä rakennetuet myönnetään valtion talousarviossa ja rahaston käyttösuunnitelmassa tarkoitukseen käytettävissä olevien varojen rajoissa. Jos haettu tukimäärä ylittäisi käytettävissä olevien varojen määrän, rahoitettavat hakemukset valittaisiin varojen rajoissa valintamenettelyä käyttäen. Tukijärjestelmän toimenpanosta vastaavat Ruokavirasto ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Tukijärjestelmää toteutetaan hallinnonalan menokehyksen ja käytettävissä olevien henkilöresurssien rajoissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.