Hallituksen esitys VM/2020/196

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021 - 2025

HE 196/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Antti Sinkman, p. +35 8295530817

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvän tutkimusyhteistyön lisävähennyksestä verovuosina 2021 - 2025. Esityksen mukaan lisävähennykseen olisivat oikeutettuja kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat verovelvolliset, jotka tekevät tutkimusyhteistyötä määritelmän täyttävän tutkimusorganisaation kanssa. Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulosta tehtävän lisävähennyksen määrä olisi 50 prosenttia yrityksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvien tutkimushankkeiden alihankintalaskuista. Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna olisi 500 000 euroa ja alaraja 5 000 euroa. Kyseessä olisi uusi verotuki, joka ei olisi EU-oikeuden näkökulmasta valtiontukea. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2021 alusta. Lakia sovellettaisiin verovuosilta 2021 - 2025 toimitettavissa verotuksissa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021 - 2025 (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Lisävähennyksen arvioidaan voimassaoloaikanaan vuosina 2021 - 2025 alentavan yhteisöverotuottoja staattisesti arvioiden noin 8 milj. euroa vuositasolla. Kuntien osuus on noin 3 milj. euroa. Muutokset yhteisöveron tuottoon kompensoitaisiin kunnille yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla, josta annetaan erillinen esitys. VAIKUTUKSET VEROVELVOLLISILLE: Lisävähennyksellä arvioidaan olevan vaikutuksia verovelvollisten toimintaan sen kannustaessa tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäämiseen. VAIKUTUKSET VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Ehdotettu laki aiheuttaisi voimaan tullessaan jonkin verran lisätyötä Verohallinnossa vaikuttaen muun muassa syventäviin ohjeisiin, veroilmoituslomakkeisiin, veroilmoituksen täyttöohjeisiin, verovalvontaan ja tietojärjestelmiin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.