Hallituksen esitys VM/2020/195

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle Ahvenanmaan mediamaksun vähennyskelpoisuutta verotuksessa sekä eräiden luonnonsuojelussa sekä vesien- ja merenhoidossa käytettävien tukitoimenpiteiden verovapautta koskevaksi lainsäädännöksi

HE 197/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Antti Sinkman, p. +35 8295530817

Asia

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi tuloverolakiin, elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin sekä maatilatalouden tuloverolakiin säännökset Ahvenanmaan mediamaksun vähennyskelpoisuudesta tuloverotuksessa. Lisäksi mainittuihin lakeihin ehdotetaan lisättäväksi säännökset luonnonsuojelulain sekä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisten eräiden luonnonsuojelussa sekä vesien- ja merenhoidossa käytettävien tukitoimenpiteiden verovapaudesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Ahvenanmaan mediamaksua koskevia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuoden 2021 verotuksessa. Luonnonsuojelussa sekä vesien- ja merenhoidossa käytettävien tukitoimenpiteiden verovapautta koskevia säännöksiä sovellettaisiin takautuvasti verovuodelta 2020 siltä osin, kun tukitoimenpiteitä on toteutettu jo vuoden 2020 aikana.

Esitys

Valtioneuvosto antaa hallituksen esityksen eduskunnalle Ahvenanmaan mediamaksun vähennyskelpoisuutta verotuksessa sekä eräiden luonnonsuojelussa sekä vesien- ja merenhoidossa käytettävien tukitoimenpiteiden verovapautta koskevaksi lainsäädännöksi

Vaikutukset

AHVENANMAAN MEDIAMAKSUN TALOUDELLISET VAIKUTTUKSET: Yhteisön mediamaksun vähennyskelpoisuudella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta yhteisöveron tuottoon. Lisäksi osa vähennyksen vaikutuksesta kohdistuisi Ahvenanmaan kunnallisveroon, joten mediamaksun vähennyskelpoisuuden aiheuttama vähennys yhteisöveron tuottoon olisi hyvin vähäinen. AHVENANMAAN MEDIAMAKSUN VAIKUTUKSET VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Yhteisön mediamaksun vähennyskelpoiseksi säätämisen arvioidaan selkeyttävän viranomaistyötä ja vähentävän hallinnollista taakkaa tilanteissa, joissa Ahvenanmaalla verovelvollisille yhteisöille lasketaan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi veronhuojennuksia tuloveron ja maakuntaveron välillä. Ehdotuksella olisi siten positiivinen viranomaisvaikutus. ERÄIDEN LUONNONSUOJELULLISTEN SEKÄ VESIEN- JA MERENHOIDOLLISTEN TUKIEN VEROVAPAUSVAIKUTUKSET TOIMIJOIDEN KÄYTTÄYTYMISEEN: Kyseessä olevien tukien verovapaaksi säätämisellä ei arvioida olevan taloudellisia vaikutusta valtion verotuottoihin. Vaikutusta arvioidaan kuitenkin olevan oikeustilaa selkeyttävästi, minkä arvioidaan kannustavan toimijoita tukien hakemiseen veroseuraamusten ollessa yksiselitteiset ja tuen hakijan kannalta positiiviset. Oikeustilan selkeyttämisellä arvioidaan olevan olennainen merkitys tuen toteuttamisen laajuuden ja saavutettavien tulosten kannalta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.