Hallituksen esitys OKM/2020/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

HE 198/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, p. +358 295 330 079

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia siten että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettaisiin korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja ehdotetaan alennettavaksi siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu olisi 40 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Ehdotettu laki pienentäisi kuntien maksukertymää noin 70 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä kompensoidaan kunnille kohdistamalla aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille. Verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta annetaan erillinen hallituksen esitys.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.