Hallituksen esitys VM/2020/194

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi

HE 195/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Antti Sinkman, p. +35 8295530817

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia, elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia sekä maatilatalouden tuloverolakia siten, että kertapoisto- ja menojäännösrajoja korotetaan. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisen irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnaksi luettavan hankinnan yläraja nostettaisiin 1 200 euroon ja pienhankintojen verovuosikohtaisen vähennyksen yhteismäärän raja nostettaisiin 3 600 euroon. Elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin sekä maatilatalouden tulovero-lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös enintään 1 200 euron menojäännöksen kertapoistosta. Lisäksi ehdotetaan tuloverolaissa tarkoitetun metsätalouden pienen hankinnan tai menojäännöksen kertapoiston rajan nostamista 600 euroon. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi (RV)

Vaikutukset

Yhteensä muutosten arvioidaan pienentävän yhteisöveron tuottoa verovuonna 2021 noin yhdeksällä miljoonalla eurolla, josta kuntien osuus on noin kolme miljoonaa euroa, sekä ansio- ja pää-omatuloveron tuottoa noin seitsemällä miljoonalla eurolla, josta pääomatuloveroa on noin kolme miljoonaa euroa, valtion ansiotuloveroa noin kaksi miljoonaa euroa ja kunnallisveron tuottoa noin kaksi miljoonaa euroa. Kuntatalouteen vaikuttavat veroperustemuutokset kompensoitaisiin nettomääräisesti. Kunnallisverotulojen sekä yhteisöverotulojen kompensaatiosta annetaan erilliset esitykset. Ehdotetuilla muutoksilla on verotusta lykkäävä vaikutus, joka voi olla joissain tapauksissa pitkäkestoinen. Pääosin verotuottojen kuitenkin arvioidaan palautuvan kahden seuraavan vuoden aikana.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.