Valtioneuvoston kirjelmä VM/2020/207

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta virtuaalivarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta annettavaksi parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja komission ehdotuksesta hajautettuun tilinpitoon perustuvia markkinainfrastruktuureja koskevasta kokeilusta annettavaksi parlamentin ja neuvoston asetukseksi sekä niitä täydentäväksi parlamentin ja neuvoston muutosdirektiiviksi (virtuaalivarojen markkinat)

U 56/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Finanssineuvos Miki Kuusinen, p. +35 8295530339

Asia

Komissio julkaisi 24.9.2020 laajan digitaalisen rahoituksen paketin, johon sisältyi kaksi asetusehdotusta toisaalta virtuaali- eli kryptovarojen markkinoista sekä erityisestä markkinainfrastruktuureja koskevasta kokeellisesta toimintaympäristöstä. Komission ehdotus virtuaalivaroja koskevaksi lainsäädännöksi on luonteeltaan täysin uutta sääntelyä unionin tasolla. Ehdotus parlamentin ja neuvoston asetukseksi virtuaalivarojen markkinoista loisi mahdollisuuksia uusia finanssimarkkinapalveluja koskevalle innovoinnille turvaten kuitenkin markkinoiden vakaus ja korkeatasoinen asiakkaansuoja myös virtuaalivarojen markkinoilla. Säädöksellä tavoitellaan oikeusvarmuutta virtuaalivarojen liikkeeseenlaskijoille ja niitä koskevia palveluja tarjoaville sekä näiden asiakkaille. Olennaista palvelujen vapaan tarjonnan kannalta ovat ehdotetut säännöt, jotka antaisivat yhdessä jäsenvaltiossa toimiluvan saaneille toimijoille mahdollisuuden tarjota palvelujaan kaikkialla EU:ssa (niin sanottu EU-toimilupapassi). Merkittävien viiteomaisuuteen sidottujen virtuaalivarojen (niin sanottujen globaalien stablecoin -varojen) liikkeeseenlaskijoihin sovellettaisiin komission ehdotuksen mukaan osin tiukempia vaatimuksia esimerkiksi pääomavaatimusten, sijoittajien oikeuksien ja valvonnan osalta. Muuten luonnos sisältää ehdotuksia koskien muun muassa tällaisen toiminnan järjestämistä, asiakasvarojen säilyttämistä, sijoittajansuojaa ja asiakkaansuojaa sekä virtuaalivaroja koskevan toiminnan valvontaan liittyviä kysymyksiä silmällä pitäen. Pakettiin sisältyvä toinen ehdotus parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Proposal for a regulation on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology; COM(2020) 594 final), joka koskisi hajautettuun tilinpitoon perustuvien markkinarakenteiden ja markkinainfrastruktuurien kokeellista pilotointia, olisi niin ikään täysin uusi unionissa. Sääntelyinstrumentin tavoitteet ovat jossain määrin uusia ja ehkäpä poikkeuksellisia, sillä säädöksellä luotaisiin kokeelliseen toimintaympäristöön perustuvia puitteita kaupankäynti- ja selvitystoiminnalle, mikä muistuttaisi joiltain osin säänneltyjen monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien tai selvitysjärjestelmien toimintaa, mutta joka tapahtuisi DLT-tietokannan avulla lohkoketjuja hyödyntäen. Sääntelykehikko on aluksi tarkoitettu olemaan voimassa 5 vuoden määräajan, minä aikana sen jatkoa arvioidaan komission ja neuvoston toimesta suoritettavalla uudelleenarvioinnilla.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Asetusten huomioon ottaminen kansallisesti tullee vaikuttamaan alustavan arvion mukaan voimassa olevaan lainsäädäntöön, joka koskee ainakin lakia virtuaalivarojen tarjoajista (572/2019) ja laki Finanssivalvonnasta (878/2008). Asetukset ovat luonteeltaan suoraan sovellettavaa oikeutta, eikä niitä vastaavaa sääntelyä ole unionissa aiemmin ollut. Kokonaisuuden huomioon ottaminen kansallisessa lainsäädännössä saattaa edellyttää uuden erityislain antamista. Asetusehdotuksilla ja erityisesti DLT-kokeiluhankkeilla on todennäköisesti vaikutusta myös ainakin arvopaperimarkkina-, sijoituspalvelu-, luot-tolaitos-, maksulaitos- ja maksupalvelulainsäädäntöön. Virtuaalivarapalvelut kuuluvat jatkossa myös kuluttajansuojalain tarkoittamiin etämyytäviin rahoituspalveluihin. Komission ehdotukset liittyvät keskeisesti digitaalisen rahoituksen strategian eteenpäin viemiseen. Ehdotukset ovat osa komission toimintasuunnitelmaa laajemman digitaalisen kehityksen edistämiseksi. Komission mukaan Euroopan Unionin tulisi hyödyntää digitaalisia rahoituskanavia ja rahoitusmuotoja muun ohessa jo pandemiatilanteen elvytysstrategioiden toimeenpanossa tehokkaammin. Komissio näkeekin digitalisaation olevan oleellisessa roolissa Euroopan talouden elvyttämisessä ja modernisoinnissa kestävän talouskasvun uralle myös rahoitusmarkkinoilla.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.