Valtioneuvoston päätös VNK/2020/129

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2021

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimussuunnitelma sisältää momentilta 23.01.22 (valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta, 10,03 milj. euroa, siirtomääräraha 3 vuotta) kustannettavat selvitys- ja tutkimusteemat, valmistelu- ja ohjausvastuut, sekä kustannusarviot. Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteena on varmistaa vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi ja luoda perusta selvitys- ja tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle käytölle valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätöksenteossa. Selvitys- ja tutkimussuunnitelma koostuu seuraavista painopistealueista: 1) Kestävän talouden Suomi, 2) Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi sekä asuntopolitiikka, 3) Suomi kokoaan suurempi maailmalla, 4) Turvallinen oikeusvaltio Suomi, sen kehittäminen ja puolustuspolitiikka, 5) Elinvoimainen Suomi, liikenneverkot ja maatalous, 6) Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi, 7) Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi, 8) Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi, 9) Ohjaustavat ja 10) Muut tietotarpeet. Painopistealueille valituilla teemoilla on kytkentä päätöksenteon tietotarpeisiin. Suunnitelman toimeenpanosta vastaavat valtioneuvoston kanslia ja teemojen vastuuministeriöt yhteistyössä valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän kanssa.

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.