Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/58

« Tasavallan presidentin esittely 13.11.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 54/2020 vp; EV 112/2020 vp)

HE 54/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Pia Kivimies, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530183
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lain veronkantolain muuttamisesta sekä lain veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2021 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av punktskattelagen
 3. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain
 4. Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen
 5. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
 7. Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker
 9. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
 11. Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
 13. Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av lagen om tobaksaccis
 15. Laki jäteverolain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av avfallsskattelagen
 17. Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
 18. Lag om ändring av lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar
 19. Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
 21. Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 6 ja 7 §:n sekä öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
 22. Lag om upphävande av 6 och 7 § i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden och om upphävande av en lag om ändring av 7 § i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden
 23. Autoverolaki
 24. Bilskattelag
 25. Laki ajoneuvoverolain 35 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 35 § i fordonsskattelagen
 27. Laki ajoneuvolain 10 ja 65 a §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 10 och 65 a § i fordonslagen
 29. Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna
 31. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
 32. Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
 33. Laki verotusmenettelystä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 14 § i lagen om beskattningsförfarande
 35. Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
 36. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
 37. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
 38. Lag om ändring av mervärdesskattelagen
 39. Laki veronkantolain muuttamisesta
 40. Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
 41. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta
 42. Lag om ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta