Hallituksen esitys OM/2020/153

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 233/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, p. +358 295 150 502

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättäminen muodostaisi maksukyvyttömyysolettaman vasta, jos velallinen ei ole 30 päivän kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2021 ja olemaan voimassa 30 päivään syyskuuta 2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.