Hallituksen esitys TEM/2020/176

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

HE 240/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Inkeri Lilleberg, p. +35 8295047092

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia siten, että tuotantotukijärjestelmä suljettaisiin jatkossa metsähakevoimaloiden osalta. Lakiehdotuksen mukaan metsähakevoimalan hyväksymistä tuotantotukijärjestelmään ei voisi hakea enää 15.3.2021 jälkeen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Koska kysymys on alun perinkin määräaikaisesta tukijärjestelmästä, ei sen sulkemisella arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia julkiseen talouteen. Ehdotuksella ei myöskään ole taloudellisia vaikutuksia sähkön tuottajiin, joiden metsähakevoimala on hyväksytty tukijärjestelmään. Lakiehdotus vaikuttaisi kuitenkin sähkön tuottajiin, joiden metsähakevoimalaa ei ole hyväksytty tukijärjestelmään ja jotka haluaisivat hakeutua sen piiriin. Mikäli nämä sähkön tuottajat eivät hakisi voimalaitoksensa hyväksymistä tukijärjestelmään määräaikaan mennessä, niillä ei olisi enää mahdollisuutta saada tuotantotukilain mukaista muuttuvaa tuotantotukea. Taloudelliset vaikutukset näiden sähkön tuottajien toimintaan arvioidaan kuitenkin vähäiseksi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.