Valtioneuvoston asetus YM/2020/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Johanna Korpi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250278
Asia
Uudella asetuksella säädettäisiin tuen myöntämisestä perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon toimenpiteisiin vuosina 2020-2025. Tuki olisi uusi keino luonnon monimuotoisuuden suojelun edistämiseksi. Asetukseen sisältyisi 9 pykälää, jossa säädettäisiin perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon sovellettavista, lakia tarkentavista säännöksistä. Asetuksessa säädettäisiin muun muassa tuen myöntämisen edellytyksistä ja rajoituksista sekä tuen laskentaperusteesta. Asetusehdotus toteuttaa osaltaan hallituksen ohjelmaan sisältyvää elinympäristöjen tilan parantamiseen tähtäävää Helmi-ohjelmaa ja on osa luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta. Asetuksen perusteella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekisi hakemuksiin tai maanomistajan suostumuksiin perustuen hoitotoimien muodossa myönnettävää tukea koskevat päätökset ja sopimukset. Tuen hakija ei ehdotettavassa järjestelmässä saisi tukea rahana, vaan hoitotoimet ja siihen mahdollisesti liittyvät muut palvelut ja tavarat. Asetuksessa otettaisiin huomioon EU:n valtiontukisäädökset ja asetus sisältäisi säännökset myös näiden soveltamisesta. Asetusehdotus on ollut Yritystukineuvottelukunnan käsittelyssä 12.11.2020. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 21 päivänä joulukuuta 2020 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2025.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta.
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon myönnettävää tukea voidaan antaa valtion talousarvioon perustuen ja sen mukaisesti, kuin ympäristöministeriö on osoittanut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tukemiseen tarvittavan rahoituksen. Asetuksen mukaisia toimenpiteitä toteutettaisiin Helmi-ohjelman ja luonnonsuojelun muiden talousarvioon perustuvien määrärahojen puitteissa. Helmi-ohjelman tavoitteena olisi kohdentaa perinnebiotooppien kunnostus- ja hoitotoimia noin 13 000 hehtaarille seuraavien vuosien aikana. Esityksen taloudelliset vaikutukset riippuvat kuitenkin siitä, kuinka laajasti kohteita saadaan kunnostuksen ja hoidon piiriin. Koska hoito- ja kunnostustoimenpiteet on tarkoitus toteuttaa pääasiallisesti ostopalveluja hyödyntämällä, ehdotus mahdollistaisi uudenlaisia tulonhankintamahdollisuuksia muun muassa maatalousneuvojille, koneurakoitsijoille, luonnonhoitopalveluyrittäjille ja maatalousyrittäjille. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: Perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon tukemisen avulla voidaan merkittävästi parantaa uhanalaisten perinnebiotooppien ekologista tilaa. Samalla turvataan myös uhanalaisten kasvien ja eläinlajien luontaisia elinympäristöjä. Luontotyyppeihin liittyvien ympäristövaikutusten ohella toimenpiteillä voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä maaseutumaisemien kohenemisessa, mikä lisää asumisviihtyvyyttä ja maaseutumatkailuun soveltuvia kohteita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen