Virheen korjaus STM/2020/232

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetusta koskevassa päätöksessä olevan kirjoitusvirheeseen rinnastettavan ilmeisen virheen korjaaminen

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Liisa Holopainen, Hallitussihteeri p.029 5163593
Asia
Valtioneuvosto päätti 19.11.2020 antaa asetuksen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista. Inhimillisen virheen vuoksi asetusteksti ei kuitenkaan ollut siinä muodossa, jossa se oli ollut tarkoitus esitellä. Asiasisältö on ollut esitettyjen maksujen suuruuksien osalta täysin oikea. Sen sijaan asetuksen pykälien sanamuodoissa on ollut tarpeetonta informaatiota, joka ilmenee jo lainsäädännöstä. Kyse on ollut luonteeltaan kirjoitusvirheeseen rinnastuvista virheistä. Valtioneuvoston 19.11.2020 hyväksymää, virheellistä asetusta ei ole julkaistu. Näin ollen kumoamis- ja muuttamisasetusta ei voida antaa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Virheellistä asetusta esitetään korjattavaksi liitteiden mukaisesti. Asetuksen 1 §:ssä on tarpeeton maininta lukuvuodesta sekä lukukausikohtaisesta maksusta. Asetuksen 2 §:ssä kerrotaan turhaan, milloin viivästysmaksu tulee maksaa. Asetuksen 3 §:n sanamuoto on ollut epäselvä, ja pykälä on sisältänyt turhan maininnan siitä, milloin maksua ei tarvitse maksaa. Asetuksen 4 §:ssä on tarpeeton maininta siitä, että asetuksen täytäntöönpanoon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä jo ennen asetuksen voimaan tuloa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää poistaa 19.11.2020 tehdyn virheellisen päätöksen asetuksen antamisesta ja antaa asetuksen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista
Vaikutukset
Virheen korjaaminen ei vaikuta korkeakouluopiskelijoiden oikeuksiin eikä velvollisuuksiin eikä valtion tai kuntien talouteen. Asetuksesta tulee selkeämpi virheellisten osien poiston jälkeen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen