Valtioneuvoston asetus MMM/2020/164

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jukka Ränkimies, p. 029 5162488

Asia

Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa (999/2012) säädetään velvollisuudesta ilmoittaa hintoja ja niihin liittyviä tietoja (hintaselvitysjärjestelmä). Hintaselvityksiä koskeva EU:n lainsäädäntö edellyttää jäsenvaltioita raportoimaan maataloustuotteiden hintatietoja komissiolle. Jäsenvaltio kerää tiedot alan toimijoilta. Hintaselvitysjärjestelmä on pitkään käytössä ollut vakiintunut järjestelmä. Hintaselvitysjärjestelmästä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta sekä useiden komission asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/1185, jäljempänä ilmoitusasetus, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä komissiolle tiedoksi annettavien tietojen ja asiakirjojen osalta annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/1183. Komission ilmoitusasetuksessa (EU) 2017/1185 säädetään jäsenvaltion velvollisuudesta toimittaa komissiolle hinta-, tuotanto- ja markkinatietoja. Ilmoitusasetusta on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 muuttamisesta annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1746. Valtioneuvoston asetusehdotuksessa on huomioitu tuotekohtaisesti ilmoitusasetusmuutoksen (EU) 2019/1746 edellyttämät velvoitteet tietojen ilmoittamiselle. Ehdotettavalla valtioneuvoston asetuksella lisättäisiin voimassa olevaan eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista annettuun valtioneuvoston asetukseen (669/2017) komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1746 edellyttämät muutokset.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Asetusehdotuksella ei ole suoranaisia vaikutuksia valtiontalouteen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.